Mayıs Ayı Meclis Kararları
Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/76

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Aşkan Mahallesi M28B14C2C pafta 18758 ada 1 no.lu parselde eğitim tesisi alanının ortaöğretim alanı olmasına; ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/77

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Arif Bilge Mahallesi M28B20A3C pafta 4232 ada 10 no.lu parselde ilköğretim alanında ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/78

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Süleyman Şah Mahallesi M28B14B3C pafta 17809 ada 3 no.lu parselde ilköğretim alanında ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/79

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Hacı İsa Efendi Mahallesi M28B15D3C pafta 19151 ada 2 no.lu parselde eğitim tesisi alanının ilköğretim alanı olmasına; ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/80

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan Lalebahçe Mahallesi M28B19B3C pafta 26426 ada 2, 3 ve 4 no.lu parseller 800 m² ifraz şartını sağlamadığından m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/81

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan Lalebahçe Mahallesi M28B19B3A pafta 26873 no.lu adadaki parseller 800 m² ifraz şartını sağlamadığından m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/82

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan Hatıp Mahallesi M28B24D1A pafta 19641 ada 5, 6, 7, 8 ve 9 no.lu parseller 1000 m² ifraz şartını sağlamadığından m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/83

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/03/2017 tarih ve 287 sayılı kararı ile Hacışaban Mahallesi M28B14C4B pafta 4542 ada 288, 289 ve 290 no.lu parsellerin özel eğitim alanı olması uygun görülmüş olup Mustafa KAMER’in dilekçesine istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün onayı alınmak şartıyla kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/84

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Ateşbaz-ı Veli Mahallesi M28B14C2C ve M28B14C3B pafta 20230 ada 64, 65 ve 75 no.lu parseller 1000 m² ye 1 ev şartını sağlamadığından ve 20230 ada 69 ve 70 no.lu parsellerin güneyinde kalan kısmı 1600 m² ye 1 ev şartını sağlamadığından, bu alanlarda m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılması ile ilgili konunun incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/85

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Mamuriye Mahallesi M28B15C1D pafta 982 ada 437 no.lu parseldeki mevcut trafo alanın iptal edilerek 436 no.lu parsel içinde yeniden trafo alanı oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/86

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Havzan Mahallesi M28B15D2B pafta 1309 ada 9 no.lu parselde 3 kat konut alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/87

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Estetik Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 4. bendiyle ilgili Meram Belediye Meclisi’nin 06/05/2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararının iptal edilerek, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2017 tarih ve 121 sayılı kararında konu edilen, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği’ndeki maddelerin uygulanması ile ilgili konunun incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/88

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Toprak Sarnıç Mahallesi M28B15D3B pafta 27249 ada 1 no.lu parsel ve 27252 ada 15 no.lu parselde konut alanı, park ile imar yolunun yeniden düzenlenmesine ve güvenlik kulübesi alanı oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/89

Meram Belediyesi’nin 31/12/2016 tarih itibariyle bankadaki para mevcudu 11.042.445,80-TL’dir.

2016 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ödemesi yapılamayıp bütçe emanetleri hesabına alınan 9.604.403,02-TL 2017 mali yılında ödenmek üzere devredilmiştir.

2016 Yılında Belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranı % 84,24 dür.

Bu bilgiler doğrultusunda; Meram Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/90

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; aşağıdaki listede yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesine göre satışlarının yapılmasına; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre trampa edilmelerine; yap-işlet-devret usulünde devredilmelerine veya 10 yıla kadar kiraya verilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/91

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; karar ekinde yer alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/92

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; karar ekinde yer alan Kadın Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin aynen kabulüne;

Meram Belediye Meclisi’nin 27/10/2004 tarih ve 48 no.lu kararı ile kabul edilen Hanım Meclisi Kuruluş Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/93

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında cami sahasına isabet eden Maliye Hazinesi’ne ait Dedekorkut Mahallesi 40432 ada 2 no.lu parsel üzerine Meram Belediyesi tarafından yaptırılacak cami inşaatı için taraflar arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Fatma TORU’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/94

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 10/02/2017 tarih ve 2017/24 no.lu Meclis Kararı doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 22/02/2017 tarih ve 10/162 sayılı kararı ile Belediyeye tahsis edilen 1.771.115,00-TL tutarlı krediden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet şasi kamyon ve 1 adet loder (Lastik tekerlekli yükleyici) alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/95

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 10/02/2017 tarih ve 2017/24 no.lu meclis kararı doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 22/02/2017 tarih ve 10/161 sayılı kararı ile Belediyeye tahsis edilen 8.300.000,00-TL tutarlı krediden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet greyder ve 1 adet loder (Lastik tekerlekli yükleyici) alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/96

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan 80 Binde Devri Alem Parkı’na Şeb-i Arus Dönemi olan 7-17 Aralık tarihleri arasında giriş ücreti alınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/05/2017                     Karar No : 2017/97

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet damperli havuz kasa dorse alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

         

 

Oluşturulma Tarihi : 17.05.2017