Mayıs Ayı Komisyon Raporu
Mayıs Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

Tarih : 05/05/2017

 

Konu : Belediyenin muhtelif yerlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, şahıslar, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan plan, plan tadilatı ve plana itiraz dosyaları.

1- Aşkan Mahallesi, M28B14C2C pafta, 18758 ada, 1 nolu parsel mevcut imar planında Eğitim Alanında kalmaktadır. Eğitim Tesisi Alanının Ortaöğretim Alanı olması, ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- Arifbilge Mahallesi, M28B20A3C pafta, 4232 ada, 10 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Alanında kalmaktadır. İlköğretim Alanında, ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 17809 ada, 3 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Alanında kalmaktadır. İlköğretim Alanında, ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

4- Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta, 19151 ada, 2 nolu parsel mevcut imar planında Eğitim Tesisi Alanında kalmaktadır. Eğitim Tesisi Alanının İlköğretim Alanı olması, ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

5- Lalebahçe Mahallesi,M28B19B3C pafta, 26426 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller konut alanında, minimum ifraz 800 m² şartına tabi alanda kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan 26426 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller 800 m² ifraz şartını sağlamamaktadır, m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılması ile ilgili Belediyemiz teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

6- Lalebahçe Mahallesi,M28B19B3A pafta, 26873 ada konut alanında minimum ifraz 800 m² şartına tabi alanda kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan 26873 adadaki parseller 800 m² ifraz şartını sağlamamaktadır, m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılması ile ilgili Belediyemiz teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

7- Hatıp Mahallesi,M28B24D1A pafta, 19641 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller konut alanında minimum ifraz 1000 m2 şartına tabi alanda kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan 19641 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller 1000 m² ifraz şartını sağlamamaktadır, m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılması ile ilgili Belediyemiz teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

8- Hacışaban Mahallesi, M28B14C4B pafta, 4542 ada, 288, 289 ve 290 nolu parseller 3. Derece Doğal Sit Alanı içinde konu alanında kalmaktadır. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 gün ve 287 sayılı karaları ile Özel Eğitim Alanına uygun görüş verilmiş olup Meram Belediyesinin görüşünün alınması ile ilgili Mustafa KAMER’ in talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün onayı alınmak şartıyla komisyonumuzca uygun görülmüştür.

9- Ateşbaz-ı Veli Mahallesi,M28B14C2C ve M28B14C3B pafta, 20230 ada, 64, 65 ve 75 nolu parseller konut alanında 1000 m² ye 1 Ev şartına tabi alanda kalmaktadır. 20230 ada, 64, 65 ve 75 nolu parseller 1000 m² ye 1 Ev şartını sağlamamaktadır.  20230 ada 69 ve 70 nolu parsellerin güneyinde kalan kısmı 1600 m² ye 1 Ev şartını sağlamamaktadır. Bu alanlarda m² şartına bakılmaksızın yapılaşma yapılması ile ilgili Belediyemiz teklifi teklifinin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

10-  Mamuriye Mahallesi, M28B15C1D pafta, 982 ada, 437 no’lu parseldeki mevcut trafo alanın iptal edilerek 436 nolu parsel içinde yeniden trafo alanı oluşturulması ile ilgili Belediyemiz plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

11- Havzan Mahallesi, M28B15D2B pafta,1309 ada, 9 nolu parsel mevcut imar planında 3 kat Konut Alanında kalmaktadır. 3 kat konut alanına yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

12- Meram Belediye Meclisinin, 06.05.2016 tarih ve 96 sayılı Kararıyla; Estetik Yönetmeliğinin 17. Maddesinin 4’cü bendiyle ilgili almış olduğu kararının iptal edilerek, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 121 sayılı kararında konu edilen, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliğindeki ekli yönetmelik maddelerinin uygulanması ile ilgili Belediyemiz teklifinin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

13- Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D3B pafta, 27249 ada, 1 nolu parsel mevcut imar planında park ve 27252 ada, 15 nolu parselde mevcut imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut Alanı, park ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve güvenlik kulübesi alanı oluşturulması ile ilgili plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

Tarih : 03/05/2017

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların trampa edilmesi, yap-işlet-devret usulünde devredilmesi veya 10 yıla kadar kiraya verilmesi.                                                                                           

Meram Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışların yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesi, yap-işlet-devret usulünde devredilmesi veya 10 yıla kadar kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

Konu: Maliye Hazinesi’ne ait parsel üzerine Meram Belediyesi tarafından yaptırılacak cami inşaatı için düzenlenen protokolü imzalamak üzere Meram Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.

Meram Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait imar planında Cami Sahası’na isabet eden Dedekorkut Mahallesi 40432 ada 2 nolu parsel üzerine Belediyemiz tarafından yaptırılacak cami inşaatı için taraflar arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Meram Belediye Başkanı’na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

Tarih : 03/05/2017

 

Konu : Meram Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.

Meram Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı sonundaki Kesin Hesap cetvellerinden edinilen bilgilere göre;

          a-)Meram Belediyesi’nin 31/12/2016 tarih itibariyle bankadaki para mevcudu 11.042.445,80.-TL’dir.

b-)2016 Mali Yılı ödeneklerinden harcanılmayan 73.627.841,48.-TL tutarındaki ödenek iptal edilmiştir.

c-) 2016 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ödemesi yapılamayıp bütçe emanetleri hesabına alınan 9.604.403,02.-TL 2017 mali yılında ödenmek üzere devredilmiştir.

         d-) 2016 Yılında Belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranı % 84,24 dür.

 

Konu: Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Şasi Kamyon ve 1 adet Loder (Lastik tekerlekli yükleyici) alımı yapılması.

10/02/2017 tarih ve 2017/24 no.lu Meclis Kararı doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 22/02/2017 tarih ve 10/162 sayılı kararı ile Belediyeye tahsis edilen 1.771.115,00-TL tutarlı krediden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet şasi kamyon ve 1 adet loder (Lastik tekerlekli yükleyici) alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Konu: Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet greyder ve 1 adet loder (Lastik tekerlekli yükleyici) alımı yapılması.

   10/02/2017 tarih ve 2017/24 no.lu meclis kararı doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 22/02/2017 tarih ve 10/161 sayılı kararı ile Belediyeye tahsis edilen 8.300.000,00-TL tutarlı krediden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet greyder ve 1 adet loder (Lastik tekerlekli yükleyici) alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: 7-17 Aralık tarihleri arasında (Şeb-i Arus Dönemi) 80 Binde Devri Alem Parkı’na giriş ücreti alınmaması.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan 80 Binde Devri Alem Parkı’na Şeb-i Arus Dönemi olan 7-17 Aralık tarihleri arasında giriş ücreti alınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu: Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet damperli havuz kasa dorse alımı yapılması.

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet damperli havuz kasa dorse alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İDARİ VE MÜLKİ İŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 04/05/2017

 

Konu: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: Kadın Meclisi Çalışma Yönetmeliği.

Kadın Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 17.05.2017