Ağustos Ayı Komisyon Raporu
Ağustos Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 02/08/2017

 

Konu : Belediyenin muhtelif yerlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, şahıslar, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan plan, plan tadilatı ve plana itiraz dosyaları.

1- Beybes Mahallesi, M28B24A4B pafta,27542 ada, 15 nolu nolu parsel, Onaylı Uygulama İmar planında Özel Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) da kalmaktadır. Uygulama İmar planına askı süresi içinde emsalin ve yüksekliğin artırılması ile ilgili Bahattin ÖZTÜRK’ün itirazının yeniden incelenmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

         2- Boruktolu Mahallesi, M29D02C3B, M29D02C3C, M29D03D4A, M29D03D1D pafta, 37326 ada, 2, 3, 6, ve 7 nolu parseller onaylı Nazım İmar Planında Organize Tarım Hayvancılık Alanında kalmaktadır. Onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Organize Tarım Hayvancılık Alanı) ile ilgili plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27326, ada, 3 parsel imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Konut alanında yoğunluk artmadan kat artışı ile ilgili S.S. Seyirtepe Konut Yapı Kooperatifinin plan değişikliği teklifinde; Parselin kuzeyindeki 2 bloğun yoğunluk artırmadan 8 kat olarak düzenlenmesi ve “zemin katta yapılacak kreş ve mescit gibi ortak alanlar emsale dâhil değildir” şeklinde plan notu ilave edilmesiyle ilgili talebin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

4- Şeyh Sadrettin Mahallesi, M28B15C1C,  pafta, 995 ada, 79 nolu parsel imar planında 6 kat Konut Alanında kalmaktadır. 6 kat Konut alanında Konut altı Ticaret ve bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Seyfi EVCİ’nin İmar Plan değişikliği teklifinde parsel batısında yan bahçenin 3 metre olması ve konut altı ticaret yapılması komisyonumuza uygun görülmüştür.

5- Batı Hadimi Mahallesi, M28B20B4C,  pafta, 21070 ada,2 ve 3 nolu parsel imar planında Dini Tesis Alanında kalmaktadır. Dini Tesis alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mimar İ. Nusret İLİMLER’ nin Belediyemizden talep ettiği İmar Plan değişikliği teklifinde parsel güneyinde yan bahçenin 2.5 metre doğusunda 3 metre bahçe mesafesi düzenlemesi komisyonumuza uygun görülmüştür.

6- MEDAŞ tarafından talep edilen, Çarıklar mahallesi, M29D07D4C pafta, 39084 ada, 56 nolu parseldeki trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar Planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

7- Hasanköy Mahallesi, M28B20B3D,  pafta, 27599 ada, 4 nolu parsel imar planında Konut, Sağlık tesisi ve otopark alanında kalmaktadır. Konut, Sağlık tesisi ve otopark alanlarında, kullanım alanlarının değişmeden yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet Emin DEMİR’nin İmar Plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

8- Alavardı Mahallesi, M28B15D1A,  pafta, 26787 ada, 1 ve 13 nolu parseller imar planında 3 kat konut alanı ve yolda kalmaktadır. 1 ve 13 nolu parsellerde emsal ve kat düzenlemesi ile ilgili Ekmel TOZOĞLU’nun İmar Plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

9- Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A21A1A,  pafta, 27675 ada, 38 nolu parsel imar planında konut alanı ve yolda kalmaktadır. Mevcut yapıdan dolayı konut alanı ve yol alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili Fatma ŞAHİN’nin İmar Plan değişikliği teklifinin komisyonumuzca reddedilmiştir.

10-Şükran Mahallesi, M28B15C2B pafta,27911 ada, 1 nolu parsel Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planında Ticaret ve Turizm alanında kalmaktadır. Yıkılan katlı otopark içindeki mevcut trafonun, parselin kuzey batısına kaydırılması ile ilgili Belediyemizin plan değişikliği teklifinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda ve Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında değerlendirilmesi için teklifin reddi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 03/08/2017

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait taşınmazın Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 10.02.2017 tarihli ve 32 sayılı kararında Belediyemize ait Selam Mahallesi 696 ada 2 nolu taşınmazın bölgesel projelendirme çalışmaları için kullanılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi hususundaki konunun detaylı incelenebilmesi için süre verilmiştir.Belediyemize ait yazı ekindeki (EK-1) listede yer alan 21 adet taşınmaza karşılık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait yazı ekindeki (EK-2) listede yer alan 42 adet taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 15/h maddesi ve 18/e maddesine göre karşılıklı trampa edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

Konu: Kaşınhanı Mahallesi’ndeki Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan imar planında (2 kat-Ayrık) mesken sahasına isabet eden Kaşınhanı Mahallesi 31721 ada 1.909,34 m² yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan belediye hissesinin diğer hissedarların başvurusu ile 3194 sayılı imar kanununun 17.maddesine istinaden satışının yapılması uygun görülmüş olup meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

Konu: Toprak Sarnıç Mahallesi’nde bulunan Belediye hissesinin Meram Hükümet Konağı yapılmak

üzere Milli Emlak Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan İmar planında Resmi Kurum Alanı(Kaymakamlık+Müftülük)'na isabet eden Topraksarnıç Mahallesi 40321 ada 8.417,99 m² yüzölçümlü 4 nolu parselde bulunan Meram Belediyesi’ne ait 98499/841799 (984,99 m²) oranındaki hissenin Maliye Hazinesi’ne 15 yıllığına tahsisi uygun bulunmuş olup, meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

Konu: Meram İlçesinde bulunan muhtelif mahallelerdeki 5 adet yerin Konya Su ve Kanalizasyon

İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunanKonya il merkezi içme suyu ihtiyacına esas, ekli krokilerde mahallesi koordinatları ve alanı belirtilen belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere derin kuyu sondaj kuyusu açılacak olduğundan;Ekli krokilerde koordinatları yer alan (A) harfi ile işaretli 5 adet alanların Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 15 yıllığına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 02/08/2017

 

Konu: Fen İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Gider Bütçelerine

aktarma yapılması.

 

Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen aktarma talebi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddelerine istinaden incelenmiş olup, Muvafakatları alınmak suretiyle Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinin 2017 gider bütçelerinden aşağıdaki cetvelde belirtilen ödeneklerin alınarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne aktarılması suretiyle bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arasında aktarma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyonumuzca hazırlanan bu raporun Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına sunulur.

Konu: Pelitaş İnşaat Taahhüt Turizm Tanıtım Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne

sermaye artırımı için nakit aktarılması.

 

Komisyonumuzca görüşülen teklife göre İktisadi İşletmenin ihtiyacı olan Nakdi Sermayenin 800.000,00 TL olarak Belediyemizce Pelitaş İnş. Hizm. Taah. Tur. Tanıtım San. Ve Tic. A.Ş. ye aktarılması hususunda süre talep edilmiştir.

 

Konu: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan taziye çadırı ve taziye otobüsünün

2017 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 01/08/2017 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale edilen: ‘Taziye Otobüsü ve Taziye Çadırı Fiyatlandırılması’ konulu teklif, Komisyonumuzca incelenmiştir. Taziye Çadırı ve Taziye Otobüsü hizmetinin ücretli verilmesi talebinin uygun görülmeyerek reddine hizmetin ücretiz kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet damperli havuz kasa dorse

alınması ile ilgili Meclis Kararının tashihi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet damperli havuz kasa dorse alınmasına; Meram Belediye Meclisi’nin 05/05/2017 tarih ve 2017/97 no.lu kararının da bu şekilde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 14.08.2017