Aralık Ayı Meclis Kararları
Aralık Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI 

 

Karar Tarihi: 04/12/2017                  Karar No : 2017/201

Konyadaki engellilerin, şehit ve gazi yakınlarının halkla buluşmasını sağlamak, toplumsal hayata katılımlarını sağlamak, toplumumuzda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yapılacak protokol çerçevesinde Kovanağzı Kapalı Pazarı yerinin haftada 1 (bir) gün Engelsiz Yaşam Federasyonu’na (EYAF) tahsis edilmesine ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Fatma TORU’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/202

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Havzan Mahallesi M28B15D2C pafta 2285 ada 24 no.lu parselde akaryakıt ve LPG alanının giriş çıkışlarının yeniden düzenlenmesine dair teklif hakkında ilgili kurumlara görüş sorulması için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/203

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Ladikli Mahallesi M28B20A2B pafta 22674 ada 20 no.lu parseldeki onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (ticaret alanı) ile ilgili teklifin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/204

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Telafer Mahallesi M29A21D1A pafta 23359 ada 7 no.lu parselde onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (ticaret alanında fırın yapılması) oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/205

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Loras Mahallesi M29A21C1C pafta 23208 ada 1 no.lu parselde “Sanayi alanına LPG dolum tesisi yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/206

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Fahrunnisa Mahallesi M28B15C3B pafta 3956 ada 95 no.lu parseldeki 4 kat ruhsatlı yapının münferit yapılaşmalardaki emsal=1.60 ve 6 kat konut alanına dâhil edilmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/207

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Mamuriye Mahallesi M28B15C1D pafta 957 ada 14 no.lu parselde konut alanında yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/208

İdari Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediye Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 2014/128 no.lu kararı ile kurulan Tesisler Müdürlüğü ile 07/11/2014 tarih ve 2014/190 no.lu kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü, kuruluş amacı ve fonksiyonlarını yerine getirmiş ve bu müdürlüklerin görev alanına giren konu iş ve işlemler hali hazırda diğer müdürlükler tarafından yerine getirilmekte olduğundan, 31/12/2017 tarihinden itibaren Tesisler Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün iptal edilmesine; Tesisler Müdürlüğü’nün Stratejik Plan ve Performans Programı’nda belirtilen stratejik amaç, stratejik hedef, faaliyetleri ile her türlü borç, alacak, hak, sözleşme, taşınır mal ve demirbaşlarının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne; Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün Stratejik Plan ve Performans Programı’nda belirtilen stratejik amaç, stratejik hedef, faaliyetleri ile her türlü borç, alacak, hak, sözleşme, taşınır mal ve demirbaşlarının Özel Kalem Müdürlüğü’ne devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/209

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün toplam 344.115,00-TL ödeneğinin Özel Kalem Müdürlüğü 2018 Yılı Gider Bütçesi’ne; Tesisler Müdürlüğü’nün toplam 5.692.448,00-TL ödeneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2018 Yılı Gider Bütçesi’ne aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/210

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere tatil günleri veya bu günlerin karşılığı için tatil yapmamak kaydıyla verilecek olan fazla çalışma ücretlerinin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'nın da dikkate alınarak 2018 Yılı Bütçe Kanunu'nda çıkan zabıta fazla çalışması tavan ücretinin Meram Belediyesi zabıta personeline 2018 yılı için fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/211

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’ın 24. maddesi ve 5620 Sayılı Geçici İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İle İlgili Kanun hükümlerine göre Meram Belediyesi’nde çalışan 1 adet geçici işçiye 01/01/2018 tarihi itibariyle 2018 yılı için vize verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/212

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait Gödene Mahallesi Şaheser Sokak No:10/A’da 37512 ada 2 no.lu parselde bulunan 29 m2 işyerinin elektrik,  su, doğalgaz vb. tüm işletme giderlerinin de karşılanması şartıyla 10 yıllığına Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/213

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Hasanşeyh Mahallesi 140 ada 2 no.lu parseldeki 159,01 m² köy konağının arka kısmında 24456 Sokak No:2’de bulunan binanın elektrik,  su vb. tüm işletme giderlerinin de karşılanması şartıyla 5 yıllığına Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/214

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram İlçesinde elektrik şebekesinin iyileştirilmesi amacıyla tesis edilecek Meram Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda belirtilen 17 adet trafo yerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 08/12/2017                  Karar No : 2017/215

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı genel yazısı ile 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı genelgeleri doğrultusunda, Meram Belediyesi’nde münhal bulunan Teknik Hizmetleri Sınıfı 10 adet Mühendis, 10 adet Mimar, 1 adet Peyzaj Mimarı, 22 adet Tekniker, 2 adet Teknisyen ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına; İstihdam edilecek personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan Genelge ile belirlenen 657 Sayılı Kanun’a göre net aylık tutar ve ek ödeme ücretinin uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 12.12.2017