Aralık Ayı Komisyon Raporu
Aralık Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/12/2017

 

Konu : Belediyenin muhtelif yerlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, şahıslar, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan plan, plan tadilatı ve plana itiraz dosyaları.

 

1- Havzan Mahallesi, M28B15D2C pafta, 2285, ada, 24 parsel imar planında, Akaryakıt ve LPG Alanında kalmaktadır. Akaryakıt ve LPG alanının giriş çıkışlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinde ilgili kurumlara görüş sorulması için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

2- Ladikli Mahallesi, M28B20A2B pafta, 22674, ada, 20 parsel onaylı Nazım İmar Planında Ticaret alanında kalmaktadır. Onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) ile ilgili teklifin incelenmek üzere komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

3 -Telafer mahallesi, M29A21D1A pafta, 23359 ada, 7 nolu parsel, Onaylı Nazım İmar planında Ticaret Alanında kalmaktadır. Onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Ticaret alanında fırın yapılması) ile ilgili plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

4- Loras mahallesi, M29A21C1C pafta, 23208 ada, 1 nolu parsel mevcut imar planında Sanayi Alanında kalmaktadır. Sanayi alanına LPG dolum Tesisi yapılabilir plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

5- Fahrunnisa mahallesi, M28B15C3B pafta, 3956 ada, 95 nolu parsel, mevcut imar planında Emsal=1.60 ve 8 Kat konut alanında kalmaktadır. Konut alanındaki parseldeki 4 kat ruhsatlı yapının, Münferit yapılaşmalardaki Emsal=1.60 ve 6 Kat konut alanına dâhil edilmesi ile ilgili Belediyemiz plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için komisyonumuza süre verilmesi uygun görülmüştür.

6- Mamuriye Mahallesi, M28B15C1D pafta, 957, ada, 14 parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanında, yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 07/12/2017

 

Konu: Gödene Mahallesi’nde bulunan işyerinin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne tahsis edilmesi. 

              Meram Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan mülkiyeti belediyemize ait Gödene Mahallesi Şaheser Sok. No:10/A adres, 37512 ada 2 nolu parselde bulunan 29 m²’lik işyerinin elektrik, su, doğalgaz vb. tüm işletme giderlerinin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nce karşılanması şartıyla 10 yıllığına tahsis yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

Konu: Hasanşeyh Mahallesi’nde bulunan binanın Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi. 

              Meram Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan mülkiyeti Belediyemize ait Hasanşeyh Mahallesi 140 ada 159,01 m² yüzölçümlü 2 nolu parselde bulunan Köy Konağının arka kısmında 24456 Sokak No:2 adresinde bulunan binanın elektrik, su vb. tüm işletme giderlerinin Meram İlçe Müftülüğü’nce karşılanması şartıyla 5 yıllığına tahsisinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup meclisin tensiplerine arz ederiz.

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait trafo yerlerinin TEDAŞ’a devredilmesi. 

               Meram Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan Konya ili Meram ilçesi elektrik şebekesinin iyileştirilmesi amacı ile tesis edilecek mülkiyeti Belediyemize ait 17 adet trafo yerlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30.maddesine göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne devri komisyonumuzca uygun görülmüş olup meclisin tensiplerine arz ederiz. 

 

 

İDARİ VE MÜLKİ İŞLER KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/12/2017

 

Konu: 2018 yılı geçici işçi sayısının belirlenmesi.

 

               Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar ve 5620 sayılı geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili Kanun çerçevesinde, Belediyemizde çalışan 1 adet geçici işçiye 01/01/2018 tarihi (1 x 12 Adam/Ay) itibariyle, 2018 yılı için vize verilmesine” oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: Tesisler Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün iptal edilmesi.

 

“Meram Belediye Meclisinin 08/08/2014 tarihli ve 128 sayılı kararı ile kurulan Tesisler Müdürlüğü ile 07/11/2014 tarihli ve 190 sayılı kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü, kuruluş amacı ve fonksiyonlarını yerine getirmiş ve bu müdürlüklerin görev alanına giren konu iş ve işlemler hali hazırda diğer müdürlükler tarafından yerine getirilmekte olduğundan 31/12/2017 tarihinden itibaren Tesisler Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğünün iptal edilmesi; Tesisler Müdürlüğünün Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen stratejik amaç, stratejik hedef, faaliyetleri ile her türlü borç, alacak, hak, sözleşme, taşınır mal ve demirbaşlarının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne; Dış İlişkiler Müdürlüğünün Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen stratejik amaç, stratejik hedef, faaliyetleri ile her türlü borç, alacak, hak, sözleşme, taşınır mal ve demirbaşlarının Özel Kalem Müdürlüğüne devredilmesine” oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Konu: Muhtelif kadroların sözleşmeli personel istihdamında kullanılması ve bu kadrolara ödenecek ücretin belirlenmesi.

 

“Sözleşmeli personel çalıştırılması ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan Genelge ile belirlenen 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar ve ek ödeme ücretinin uygulanmasına” oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/12/2017

 

Konu: Özel Kalem Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2018 yılı gider bütçelerine aktarma yapılması.

 

             Meram Belediye Meclisi’nin 04/12/2017 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; Aktarma Talebi, Komisyonumuzca görüşülmüş ve ayrıntıları rapordaki tabloda belirtildiği şekilde 2018 yılı bütçesinde Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün toplam 344.115,00-TL ödeneğinin Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Tesisler Müdürlüğü’nün toplam 5.692.448,00-TL ödeneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne aktarılmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

        

Konu: Zabıta personeline 2018 yılında ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

          “01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere tatil günleri veya bu günlerin karşılığı için tatil yapmamak kaydıyla Zabıta personeline verilmesi istenen fazla çalışma ücretlerinin 2018 yılı Bütçe Kanununda çıkan Zabıta fazla çalışma ücretinin tavandan ödenebilmesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Kararının da dikkate alınarak Zabıta personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine” oybirliği ile karar verilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 15.12.2017