55 KALEM ÇOCUK OYUN GRUPLARI ve FİTNESS SPOR ALETLERİ ALIMI ve MONTAJI

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE FİTNESS SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
MERAM BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 
ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE FİTNESS SPOR ALETLERİ ALIMI VE MONTAJIalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası 

: 

2017/296805 

 

 

1-İdarenin 

a)Adresi 

: 

HASANKÖY MAHALLESİ, HASANKÖY CADDESİ NO:200 42010 - MERAM/KONYA 

b)Telefon ve faks numarası 

: 

3323310401 - 3323314050 

c)Elektronik Posta Adresi 

: 

parkbahceler@meram.bel.tr 

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) 

: 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 
2-İhale konusu malın 

 

a)Niteliği, türü ve miktarı 

: 

55 Kalem Çocuk Oyun Grupları ve Fitness Spor Aletleri Alımı ve Montajı  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b)Teslim yeri 

: 

Meram Belediyesi İlçe sınırları içerisinde Muhtelif Parklar 

c)Teslim tarihi 

: 

Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir. 

 
3- İhalenin 

 

a)Yapılacağı yer 

: 

Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(Meram Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat Encümen Salonu) 

b)Tarihi ve saati 

: 

18.07.2017 - 10:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

Fitness Spor Aletleri hariç olmak üzere tüm ürün grupları tariflerinde belirtilen TS EN 1176-1, TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN 1176-5, TS EN 1176-6, TS EN 1176-11 belgeleri ihale teklif dosyaları içerisinde sunulacaktır. 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri İmalatı veya Satışı birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
 
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası)karşılığıHacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA (Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. kat İhale Birimi) adresinden satın alınabilir. 
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarHacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (doksan) takvim günüdür. 
 
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 

 

                                                                                                                                      Şaban DİŞÇİ 

                                                                                             Destek Hizmetleri Müdür V.