ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
MERAM BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Meram Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çöp toplama, süpürme ve nakli hizmet alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

 

İhale Kayıt Numarası 

: 

2017/430970 

1-İdarenin 

 

a) Adresi 

: 

Hacı İsa Efendi Mah. Azerbeycan Cad. No: 5 42010 MERAM/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası 

: 

3323310008 - 3323201160 

c) Elektronik Posta Adresi 

: 

sabandisci@meram.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi 

: 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 
2-İhale konusu hizmetin 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

: 

322 adet çeşitli statülerde personel ile 24 ay boyunca çöp toplama, süpürme ve nakli hizmet alımı  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer 

: 

Konya/Meram İlçesi sınırları içerisinde bulunan teknik şartnamede ayrıntıları yer alan Mahalleler. 

c) Süresi 

: 

İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019 

 
3- İhalenin 

 

a) Yapılacağı yer 

: 

Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu) Meram/KONYA 

b) Tarihi ve saati 

: 

29.09.2017 - 10:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Kendi Malı Olması İstenen Araçlar: 

2 (iki) adet 18+5 M³ Lük Vinçli Sistem Yer Altı Konteyner Kaldırma ve  Atık Toplamalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu. 

Bu araçların özellik arz etmesi nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca ihale konusu işin yapılabilmesi için isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. 

 
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. 

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. 

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.  

Araçlara ait teknik özellikler ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede yazılı olup; kendi malı olması istenilen araçların bu özelliklerde olduğunu belirten kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur. 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Kent Temizliği ve/veya Çöp Toplama ve/veya bunların (Kent Temizliği-Çöp Toplama) nakli işlerinin bir arada yapılmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

“NOT: Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti amacıyla İş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur.” 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi) Meram/KONYA adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi) Meram/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 

 

         Selim ÇELİK 

Destek Hizmetleri Müdürü