MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

T.C.

KONYA İLİ

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

                Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Büyükkovanağzı Mahallesi’nde ekli listede tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ödeme şekli yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı yapılacaktır.

                Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.

                İhale 17/01/2018 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

                Satışı yapılacak taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

               

                İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :

  1. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
  3. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,
  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri
  7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri
  8. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
  9. Dükkan ve büroların görüldüğüne dair belge

 ( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

 

                İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

İhaleye girecek müşteriler 16.01.2018 tarih saat 17:00’a kadar geçici teminatı yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖDEME ŞEKLİ

Büyükkovanağzı Mahallesi’nde bulunan 16 adet büro % 25’i peşin kalanı 24 eşit taksite bölünecek olup, vergi, resim, harçlar ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR:

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.