AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MERAM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/476728

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 42010 MERAM MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323201000 - 3323201160

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@meram.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.600.000 Litre Motorin , 20.000 Litre Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve 10.000 Litre Gazyağı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Arif Bilge Mah. Duvarlı Sk. No:6 Meram/KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesine ait Arif Bilge Tesisleri

c) Teslim tarihi

:

Alınacak Akaryakıt Ürünlerinden Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda görevli elemanımızca bildirilecektir. Bu bildirim yazılı veya sözlü olabilir. İhtiyaç olan Akaryakıt ürünlerinden istemi yapıldıktan sonra, sözleşmede geçen mücbir sebepler dışında 3 (üç) iş günü içerisinde; 8:30 - 15:30 saatleri arasında teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu) Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇİN GEÇERLİ BAYİLİK BELGESİ 

İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE İLGİLİ BAKANLIKTAN ALINMIŞ İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇİN BELGE


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü akaryakıt ürünleri satışı kapsamında gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(3. Kat İhale Birimi) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA (Meram Belediyesi İhale Birimi Kat:3) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

    Selim ÇELİK

     Destek Hizmetleri Müdürü