Ocak Ayı Meclis Kararları
Ocak Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 02/01/2018                   Karar No : 2018/1

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden; Belediyenin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu’na, Meclis Üyeleri Hasan KÜÇÜKERKAN, Yusuf YÖRELİ, Halit BULUT ve Levent TARHANLIOĞLU’nun teklifleri doğrultusunda yapılan gizli oylama neticesinde; Ali SELVİ, Bahadır ARICAN, Murat TEMİR, Fahri EKEN, Abdullah ÇİFTCİ seçilmişlerdir.

Karar Tarihi: 02/01/2018                   Karar No : 2018/2

Meram Belediye Meclisi’nin 06/05/2016 tarih ve 2016/91 no.lu kararında geçen Alavardı Mahallesi 4599 ada 53 no.lu parselin Halk Sağlığı Merkezi yapılmak üzere 20 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi kısmının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 02/01/2018                   Karar No : 2018/3

Meram Belediyesi tarafından yürütülen Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesinin devamının sağlanması ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte uygulanabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Fatma TORU’ya protokol yapma yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/4

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Sahibiata Mahallesi M28B15C2D pafta 16715 ada 2 no.lu parseldeki konut alanı ile 1 no.lu parsel arasındaki 4 kat konut alanını ayıran ifraz hattının yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/5

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Küçük Kovanağzı Mahallesi M28B20A2B pafta 37574 no.lu adada park alanı içinde trafo alanı ile ilgili plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/6

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Yenice Mahallesi M28B15C4D pafta 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parseldeki konut alanlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili talebin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/7

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram İlçesi sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 tarih 595 no.lu ve 15/11/2013 tarih 720 no.lu Meclis Kararlarında belirtilen konut alanlarında zemin katın ticari kullanılması ile ilgili kararlara ek olarak; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin konut alanları ile ilgili f fıkrasının 2. alt bendinde geçen: “İlgili İdare Meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde ilgili kamu kurumunun belirlediği standartları sağlamak ve uygun görüşü alınmak ve ayrıca getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, kreş, ticari katlı otopark binaları ile gelişme alanları haricinde Özel Sağlık Tesisi ve Özel Eğitim Tesisi yapılabilir” hükmü ile ilgili teklifin; özel eğitim tesisleri (Özel eğitim alanı kullanımında, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim tesisleri ile birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir.) ile ilgili kısmının 5000 m² ve üzeri konut alanlarında ve parsel içerisinde tek fonksiyon kullanılmak şartıyla kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/8

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; onaylı nazım imar planında ticaret alanında kalan Ladikli Mahallesi M28B20A2B pafta 22674 ada 20 no.lu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/9

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Fahrunnisa Mahallesi M28B15C3B pafta 3956 ada 95 no.lu parseldeki mevcut ruhsatlı yapının münferit (M) yapılaşma konut alanı olarak yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/10

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;   Havzan Mahallesi M28B15D2C pafta 2285 ada 24 no.lu parseldeki akaryakıt ve LPG alanının giriş çıkışlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin, parsel malikinin yazılı talebi doğrultusunda iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/11

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediye Meclisi’nin 05/09/2014 tarih ve 2014/149 no.lu kararı ile kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılmasına; 08/12/2017 tarih ve 2017/208 no.lu meclis kararına istinaden 2018 yılı itibariyle kapatılan Tesisler Müdürlüğü ile ilgili kısımlar da eklenerek yeniden tanzim edilen karar ekinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in aynen kabulüne; 05/09/2014 tarih ve 2014/150 no.lu Meclis kararı ile kabul edilen Tesisler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/12

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediye Meclisi’nin 07/04/2018 tarih ve 77 no.lu kararı ile kabul edilen Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılmasına; 08/12/2017 tarih ve 2017/208 no.lu meclis kararına istinaden 2018 yılı itibariyle kapatılan Dış İlişkiler Müdürlüğü ile ilgili kısımların eklenerek yeniden tanzim edilen karar ekinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in aynen kabulüne; 05/12/2014 tarih ve 2014/211 no.lu kararı ile kabul edilen Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/13

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Fahrünnisa Cami’nin güney kısmında kalan ve cami alanı olarak görünen Meram Belediyesi’ne ait Uluırmak Ali Hoca Mahallesi 4074 ada 96 no.lu parselin 276 m2’lik cami alanında kalan kısmı ile 4074 ada 127 no.lu parselin tamamı, imar planında cami alanına isabet ettiğinden; her türlü düzenlemenin Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce yapılması kaydıyla 15 yıllığına Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/14

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satılmasına; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre trampa edilmesine; yap-işlet-devret usulünde devredilmesine veya 10 yıla kadar kiraya verilmesine; Karahüyük Mahallesi 27593 ada 18 no.lu parsel üzerindeki Meram Belediyesi’ne ait tesisin 10 yıla kadar kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/15

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında sosyal tesis alanına isabet eden Çarıklar Mahallesi 37653 ada 3 no.lu parsel üzerinde bulunan Meram Belediyesi’ne ait sosyal tesisteki 1 no.lu bağımsız bölümün (Hanımlar Lokali) El Sanatları Kursu açılması için 15/06/2018 tarihine kadar Meram Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/16

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Arifbilge Mahallesi 4116 ada 1 no.lu parsel üzerinde bulunan 1/A kapı numaralı dükkanın kur’an kursu hizmetlerinde değerlendirilmek üzere elektrik, su vb. abonelik, depozito ile her türlü masrafının tahsis edilen kurum tarafından karşılanması şartıyla 3 yıllığına Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/17

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Melikşah Mahallesi 4611 ada 88 no.lu parselde (72.904,45 m²) bulunan Meram Belediyesi’ne ait 529/7290445 oranında hissenin (5,29 m²) tamamının 15 yıllığına Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/18

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Muhacir Pazar alanının, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemlerinin mevcut yükler ve yönetmelik şartlarına göre S.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından mahallinde yapılan inceleme ve tespit çalışmaları sonucunda ortaya çıkan analize göre; çelik uzay taşıyıcı sistem elemanlarının yaklaşık olarak %24’ünde yetersizlik tespit edilmiştir. İncelemenin devamında burkulma ve korozyon/paslanma tespit edilen çelik elemanlarının bu haliyle sakıncalı olduğu, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu, pazar yerinin yıkılarak daha modern ve fonksiyonel bir pazarın inşa edilmesinin uygun olduğuna dair sonuç ve kanaate varılarak teknik rapor düzenlenmiştir. Teknik rapor doğrultusunda; mevcut hava koşulları ve taşıyıcı sistemi dikkate alındığında pazar yerinin bu haliyle kullanımı risk oluşturduğundan Muhacir Pazar alanının yıkılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 05/01/2018                   Karar No : 2018/19

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Kozağaç Mahallesi M28b24a pafta 27108 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 47.627,21 m² arsa üzerine yapılacak 512 dairenin inşaatında yapımı gerçekleşmeyen Y Blok Leylak Apartmanı 11, 12, 13, 23 no.lu bağımsız bölümlerin yerine daire seçimi yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 15.01.2018