Ocak Ayı Komisyon Raporu
Ocak Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 03/01/2018

 

Konu : Sahibiata Mahallesi M28B20A2D pafta 16715 ada 2 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Meclis’in 02.01.2018 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale edilen Sahibiata Mahallesi, M28B15C2D pafta, 16715 ada, 2 nolu parsel mevcut imar planında 6 kat konut alanında kalmaktadır. 16715 ada, 2 nolu parseldeki konut alanı ile 1 nolu parsel arsındaki 4 kat konut alanını ayıran ifraz hattının yeniden düzenlenmesi konulu teklif, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Küçük Kovanağzı Mahallesi M28B20A2B pafta 37574 no.lu adada trafo tadilatı yapılması.

 

Küçükkovanağzı mahallesi, M28B20A2B pafta, 37574 adada park alanı içinde MEDAŞ tarafından talep edilen, trafo alanı ile ilgili plan değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Yenice Mahallesi M28B15C4D pafta 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Yenice mahallesi, M28B15C4D pafta, 37594 ada, 5 nolu parsel ve 37595 ada, 3 nolu parsel mevcut imar planında konut alanında kalmaktadır. 37594 ada, 5 nolu parsel ve 37595 ada, 3 nolu parseldeki konut alanlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili, EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi, Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Konut alanlarında zemin katta özel sağlık tesisi ve özel eğitim tesisi yapılması ile ilgili imar plan notlarına ekleme yapılması.

 

İlçemiz sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013/595 ve 15.11.2013/720 sayılı meclis kararlarında belirtilen konut alanlarında zemin katın ticari kullanılması ile ilgili kararlara ek olarak; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin konut alanları ile ilgili f fıkrasının 2. alt bendinde geçen ‘’İlgili İdare Meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde ilgili kamu kurumunun belirlediği standartları sağlamak ve uygun görüşü alınmak ve ayrıca getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, kreş, ticari katlı otopark binaları ile gelişme alanları haricinde Özel Sağlık Tesisi ve Özel Eğitim Tesisi yapılabilir’’ hükmüyle ilgili Belediyemiz teklifinin; Özel Eğitim Tesisleri (Özel eğitim alanı kullanımında, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim tesisleri ile birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir.) ile ilgili kısmının 5000 m² ve üzeri konut alanlarında ve parsel içerisinde tek fonksiyon kullanılmak şartıyla uygun olduğuna Komisyonumuzca karar verilmiştir.

 

Konu : Ladikli Mahallesi M28B20A2B pafta 22674 ada 20 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Lâdikli Mahallesi, M28B20A2B pafta, 22674 ada, 20 nolu parsel, Onaylı Nazım İmar planında Ticaret Alanında kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) ile ilgili ile ilgili Kenan SELEK tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Fahrunnisa Mahallesi M28B15C3B pafta 3956 ada 95 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Fahrunnisa mahallesi, M28B15C3B pafta, 3956 ada, 95 nolu parsel mevcut imar planında Kuzey Master Uygulama İmar Planında, Yençok=8 Kat, Emsal=1.60 Konut Alanında kalmaktadır. 3956 ada, 95 nolu parseldeki mevcut ruhsatlı yapının münferit (M) yapılaşma konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Belediyemiz plan değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Havzan Mahallesi M28B15D2C pafta 2285 ada 24 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Meclis’in 04.12.2017 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale edilen Havzan Mahallesi, M28B15D2C pafta, 2285, ada, 24 parsel imar planında, Akaryakıt ve LPG Alanında kalmaktadır. Akaryakıt ve LPG alanının giriş çıkışlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin; parsel malikinin yazılı talebi doğrultusunda iade edilmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.

 

 

 

İDARİ VE MÜLKİ İŞLER KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 04/01/2018

 

Konu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılması.

 

               Meram Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/149 nolu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 15. ve 26. bendlerin çıkarılması aynı maddeye 31. 32. ve 33. maddelerin eklenmesi, yönetmelikte geçen Aile Yaşam Merkezinin çıkarılması, Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Mebkam (Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi)’in eklenmesi ayrıca; 08/12/2017 tarih ve 2017/208 sayılı Meclis Kararı ile kapatılan Tesisler Müdürlüğü Yönetmeliğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili değişikliklere oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılması.

 

               08/12/2017 tarih ve 2017/208 sayılı Meclis Kararı ile kapatılan Dış İlişkiler Müdürlüğü yönetmeliği bazı maddelerinin Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliğine, devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 04/01/2018

 

Konu: Uluırmak Ali Hoca Mahallesi 4074 ada 96 ve 127 no.lu parsellerde cami alanı için müştemilatın Belediyemiz tarafından yapılması veya bu alanın kullanılması ve düzenlenmesi için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devredilmesi ya da muvafakat verilmesi.

 

              Fahrünnisa Caminin güney kısmında kalan ve camii alanı olarak görünen ve ekli krokide görüleceği üzere mülkiyeti Belediyemize ait 4074 ada 96 nolu parselin 276 m² lik camii alanında kalan kısmı ile 4074 ada 127 nolu parselin tamamının imar planında camii alanına isabet etmesinden dolayı her türlü düzenlemenin Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılması kaydıyla 15 yıllığına Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait muhtelif mevkilerde bulunan daire ve arsaların satılması, trampa edilmesi, yap-işlet-devret usulünde devredilmesi ya da 10 yıla kadar kiraya verilmesi ile Karahüyük Mahallesi 27593 ada 18 no.lu parsel üzerindeki Belediyemize ait yapının 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışların yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesi, yap-işlet-devret usulünde devredilmesi veya 10 yıla kadar kiraya verilmesine, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi 27593 ada 18 nolu parsel üzerindeki Belediyemize ait tesisin 10 yıla kadar kiraya verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Çarıklar Mahallesi 37653 ada 3 no.lu parsel üzerindeki Belediyemize ait sosyal tesiste bulunan 1 no.lu bağımsız bölümün Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

              İmar planında Sosyal Tesis Alanı’na isabet eden Çarıklar Mahallesi 37653 ada 3 parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait Sosyal Tesiste 1 nolu bağımsız bölümün (Hanımlar Lokali) 15.06.2018 tarihine kadar El Sanatları Kursu açmak için geçici olarak Meram Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Arifbilge Mahallesi 4116 ada 1 no.lu parsel üzerinde bulunan 1 adet dükkanın Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi.

 

              Arif Bilge Mahallesi 4116 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan 1/A kapı numaralı dükkanın Kur’an Kursu hizmetlerinde değerlendirilmek üzere elektrik, su vb. abonelik, depozito ile her türlü masrafı Meram İlçe Müftülüğünce karşılanması şartıyla 3 yıllığına Meram İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Melikşah Mahallesi 4611 ada 88 no.lu parseldeki Belediye hissesinin Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne tahsis edilmesi.

 

              Melikşah Mahallesinde bulunan 4611 ada 88 parsel numaralı 72.904,45 m² yüzölçümlü parseldeki Meram Belediyesine ait 529/7290445 hissenin (5,29 m²) tamamının Necmettin Erbakan Üniversitesine 15 yıllığına tahsisine karar verilmiştir.

 

Konu: Muhacir Pazarı alanının yıkılması.

 

              Muhacir Pazar binasının, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemlerinin mevcut yükler ve yönetmelik şartlarına göre S.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından mahallinde yapılan inceleme ve tespit çalışmaları sonucunda ortaya çıkan analize göre; çelik uzay taşıyıcı sistem elemanlarının yaklaşık olarak %24’ünde yetersizlik tespit edilmiştir. İncelemenin devamında burkulma ve korozyon/paslanma tespit edilen çelik elemanlarının bu haliyle sakıncalı olduğu, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu,pazar yerinin yıkılarak daha modern ve fonksiyonel pazarın inşa edilmesinin uygun olduğuna dair sonuç ve kanaata varılarak rapor imza altına alınmıştır. Destek Hizmetler Müdürlüğünün hazırlatmış olduğu bu teknik rapor doğrultusunda mevcut hava koşulları ve taşıyıcı sistemi dikkate alındığında Pazar yerinin bu haliyle kullanımı risk oluşturduğundan komisyonumuzca Muhacir Pazar alanının yıkılmasına karar verilmiştir.

 

Konu: Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 no.lu parselde yapımı gerçekleşmeyen dairelerden 4 adedinin yerine daire seçimi yapmak üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi.

 

              Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Mahallesi M28b24a pafta 27108 ada 1 nolu parselde kayıtlı 47.627,21 m² arsa üzerine yapılacak 512 daire inşaatında yapımı gerçekleşmeyen Y Blok Leylak Apartmanı 11, 12, 13, 23 nolu bağımsız bölümler yerine daire seçimi yapılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilmiştir.

                

 

 

Oluşturulma Tarihi : 15.01.2018