Mayıs Ayı Meclis Kararları
Mayıs Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi: 07/05/2018                   Karar No : 2018/74

Meram Belediye Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu üyesi Cihat ÖZKAN Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden, Cihat ÖZKAN’dan boşalan Başkanlık Divanına ve Komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılacak seçim için meclis üyelerinden; Halit KARAKURT, Mustafa Asım GÜNEY, Yusuf YÖRELİ’nin müşterek teklifi okunmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinin 4. fıkrasına göre yapılan gizli oylama neticesinde Başkanlık Divanına kalan süreyi tamamlamak üzere asıl katip üye olarak Murat Sinan SELÇUK seçilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince yapılan açık oylama neticesinde Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere üye olarak Mürüvvet DURSUN seçilmiştir.

 

Karar Tarihi: 07/05/2018                   Karar No : 2018/75

M28C2 no.lu paftada Meram Belediyesi adına tescilli taşınmazlarda Enerji Bakanlığı’nın 35265 numaralı işletme ruhsatı ve II-b grubu işletme izni bulunan alanda Tramer Mermercilik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından mermer madeninin işletilmesi ile ilgili imar ve ruhsat konularında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Fatma TORU’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 07/05/2018                   Karar No : 2018/76

Kültür, Turizm ve Sağlık Komisyonu üyesi Şakir DİNÇER ile İdari ve Mülki İşler Komisyonu üyesi Mürüvvet DURSUN, komisyon üyeliklerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini Meclis Başkanlığı’na sunmuşladır. Boşalan komisyon üyeliklerine yeni üye seçimi için meclis üyelerinden; Halit KARAKURT, Mustafa Asım GÜNEY, Yusuf YÖRELİ’nin müşterek teklifi okunmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince yapılan açık oylama neticesinde kalan süreyi tamamlamak üzere Kültür, Turizm ve Sağlık Komisyonu’na üye olarak Adem DİŞBUDAK, İdari ve Mülki İşler Komisyonu’na üye olarak Şakir DİNÇER seçilmişlerdir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/77

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmesi neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi hükümlerine uygun olarak, yasaların tahsiline yetki verdiği gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, artan ödeneklerin iptal edildiği, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 2017 Yılında Belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranı % 78,08’dir. Bu bilgiler doğrultusunda; Meram Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/78

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “b” fıkrası gereğince 2018 yılı spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Meram Belediye Spor Kulübü’ne 50.000,00-TL nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/79

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait Dere Mahallesi 27041 ada 5 no.lu parsel üzerinde (Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi No:139/A) bulunan binanın 10 yıla kadar kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/80

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Konya İl Merkezi içme suyu ihtiyacına esas derin kuyu sondaj kuyusu açmak üzere imar planında KOSKİ su kuyusu alanına isabet eden Aşkan Mahallesi 2856 ada 169 no.lu parselin Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri uygun görülmemiş olup, 15 yıllığına Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/81

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında cami alanına isabet eden Aşkan Mahallesi 2856 ada 170 no.lu parseldeki (1.249,38 m²) Meram Belediyesi’ne ait 81500/124938 oranındaki (815,00 m²) hissenin imar planı doğrultusunda kullanılmak üzere Meram İlçe Müftülüğü’ne 20 yıllığına tahsis edilmesine; tahsis süresi içerisinde Aşkan Mahallesi 2856 ada 170 no.lu parseldeki (1.249,38 m²) Meram Belediyesi’ne ait 81500/124938 oranındaki (815,00 m²) hisseye karşılık, Aydoğdu Mahallesi 27367 ada 1 no.lu (Akkabak Cami), Küçük Kovanağzı Mahallesi 4232 ada 11 no.lu (Sönmez Cami), Ekmekkoçu Mahallesi 1961 ada 28 no.lu (Ekmekkoçu Behlüldane Cami), Gazanfer Mahallesi 3956 ada 90 no.lu (Tobbaşzade Musaefendi Cami) parsellerden biri ya da Türkiye Diyanet Vakfına ait Meram İlçesinde bulunan başka parsellerden uygun olanın Meram Belediye Encümenince tespit edilerek ile takas yapılmasına oybirliği ile karar  verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/82

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Büyük Aymanas Mahallesi 4092 ada 182 no.lu parselde bulunan kapalı halı saha ve sosyal tesisin tahsis süresinin bittiği 03/06/2018 tarihinden itibaren 5 yıllığına yeniden Meram Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/83

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlanan iş sağlığı ve güvenliği birimi ile ilgili yeni görev tanımları ve mevzuatta meydana gelen değişiklerle birlikte Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin karar ekinde yer alan yenilenmiş şekliyle kabul edilmesine; Meram Belediye Meclisi’nin 10/05/2013 tarih ve 2013/82 no.lu kararı ile kabul edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/84

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Dutlu Koruluğu içerisinde yapılan suni kayak pistinin kullanım ücretinin 2018 yılı için KDV dahil 3,00-TL olarak belirlenerek belirtilen ücretlendirmenin 2018 yılı ücret tarifesine işlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/85

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi’nde bulunan (Tapuda Karahüyük Mahallesi 27593 ada 18 no.lu parsel) otoparkın 2018 yılı giriş ücretinin karar metninde yazıldığı şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/86

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çayırbağı Mahallesi’nde köy yerleşim alanı olarak kullanılmak ve hak sahiplerine dağıtılmak üzere 162 adet parsel oluşturulmuş olup, mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait 146 adet taşınmazın hak sahiplerine satış ve devir işleminin yapılabilmesi hususunun detaylı incelenmesi için Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/87

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ikinci el 1 adet kamyonet alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/88

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün muvafakati alınarak bu müdürlüğe ait aşağıdaki cetvelde yazılı tertipten 1.000.000,00-TL’nin alınarak, konteynır alımı için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesinin aşağıdaki cetvelde yazılı tertibine aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/89

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.03.2018 tarih ve 248 sayılı sayılı kararı ile Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahallerinde master plan revizyon uygulama imar planı ve plan notu ilavesi ile ilgili onaylı uygulama imar planına yapılan itirazlara göre yeniden düzenlenen master plan revizyon uygulama imar planı ve plan notu ilavesine askı süresi içinde yapılan itirazlardan; konut alanındaki parselin korunması ile ilgili itiraz, konut alanı yapılaşma şartlarını sağlamadığından ve imar düzenini bozucu nitelikte olduğundan reddedilmesine; Sosyal donatı alanı içinde kalan parsellerin konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili itirazlar, nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden ve sosyal donatı alanı olumsuz etkilendiğinden reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/90

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18.12.2017 tarih ve 1282 sayılı kararı ile Aşkan Mahallesi M28B14C2B pafta 2856 ada 134 ve 135 no.lu parsellerde onaylı uygulama imar planına Meram İlçe Müftülüğünce askı süresi içinde yapılan itirazın, Meram İlçe Müftülüğü’nün 03.07.2017 tarihli protokolle plan değişikliğine uygun görüş vermiş olduğundan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/91

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile Ateşbaz Veli Mahallesi M28B15D1D ve M28B15D4A  paftada onaylı uygulama imar planına Milli Savunma Bakanlığı Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nca askı süresi içinde yapılan itirazın detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/92

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Yaka Mahallesi M28B14C1B pafta 17717 ada 5 no.lu parsel trafo alanının kuzeyindeki çocuk bahçesi alanı içine kaydırılması ile ilgili MEDAŞ’ın talebinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) onaylanması şartıyla kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/93

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Süleymanşah Mahallesi M28B15A4D pafta  27502 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde konut alanında bahçe mesafesi düzenlemesi ve blok boyunun 80 metre olmasını talep eden Derviş ATEŞŞOY ve hissedarlarının parsellerin tevhid edilerek yeni parsel numarası ile yeniden müracaat etmeleri gerektiğinden talebin iadesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/94

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararıyla, Ahmet Özcan Caddesinin kuzeyinde kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulaması yapılan ve riskli alan hariç, onaylı master plan revizyon uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlardan; donatı alanı değişikliği ve imar yollarının değiştirilmesi veya iptali ile ilgili itirazlar nazım imar planı değişikliği gerektirdiği için reddine, imar uygulaması dışında tutulması, mevcudun korunması, parsellerin çalışma dışı tutulması ve diğer itirazlar plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/95

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Beybes Mahallesi M28B24A3B pafta 15045 ada 3 no.lu parselde konut alanın ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesini talep eden Muhammet Emin GÖNÜLTAŞ talebinden vazgeçtiğinden iadesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/96

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çandır Mahallesi M28B14C3D pafta  37599 ada 6 no.lu parsel Cami alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Avgın Cami Yaptırma ve Yaşatma Cami Derneği’nin  plan değişikliği teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) onaylanması şartıyla kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/97

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Karahüyük Mahallesi 23700 ada 2 no.lu parsel ve 23705 ada 2 no.lu parselde konut alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve TAKS=0.20 KAKS=0.40 Yençok=2 kat konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Menderes UTKU’nun plan değişikliği talebinin, TAKS=0.15 KAKS=0.40 Yençok=2 kat konut alanı olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/98

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Yenice Mahallesi 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parseldeki konut alanlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yetkisi Büyükşehir Belediyesi’nde olduğundan talebin iadesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/99

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Kaşınhanı Yeni Mahallesi M29A21A4D pafta 352 ada 1 no.lu parselde Öcal ELMAS tarafından talep edilen plan değişikliği ile ilgili Meram Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 5 no.lu kararı, Konya 1. İdare Mahkemesinin 17.07.2017 tarih ve 2017/1226 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan, mahkeme kararına istinaden Öcal ELMAS’ın plan değişikliği teklifinde bulunduğu 352 ada 1 no.lu parselde ifraz yapılmış olduğundan ve yeni parsel maliklerince yeniden müracaat edilerek teklif hazırlanması gerektiğinden teklifin iadesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 11/05/2018                   Karar No : 2018/100

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;   Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2018 tarih ve 269 no.lu kararının 16. maddesindeki Şehir Estetiği Yönetmeliği’nin sundurmalar, gölgelik ve tenteler başlıklı 17. maddesinin uygulamasına yön vermesi amacıyla en fazla 2 katlı ve zemin katında faaliyet konusu kafe, lokanta ve pastanelerin bulunduğu binalarda yapılacak sundurma, gölgelik ve tentelerin uygulamasındaki şartları belirlemeye İlçe Belediyesi yetkili olduğundan; karar ekinde yer alan bina cephelerine yapılan sundurmalar ile ilgili istisnai durumlarda uygulanacak şartların aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 22.05.2018