Mayıs Ayı Komisyon Raporu
Mayıs Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 10/05/2018

 

Konu : Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleleri’nde master plan ve revizyon uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.03.2018 tarih ve 248 sayılı sayılı kararı ile Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahallerinde, Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notu ilavesi ile ilgili onaylı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara göre yeniden düzenlenen Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notu ilavesine askı süresi içinde yapılan itirazlardan; Konut alanındaki parselin korunması ile ilgili itiraz, konut alanı yapılaşma şartlarını sağlamaması, imar düzenini bozucu nitelikte olması ve sosyal donatı alanı içinde kalan parsellerin konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili itirazlar, nazım imar planı değişikliği gerektirmesi ve sosyal donatı alanının olumsuz etkilenmesi nedeni ile Komisyonumuzca reddine karar verilmiştir.

 

Konu : Aşkan Mahallesi 2856 ada 134 no.lu parselde plan değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18.12.2017 tarih ve 1282 sayılı sayılı kararı ile Aşkan Mahallesi, M28B14C2B pafta, 2856 ada, 134 ve 135 nolu parsellerde onaylı Uygulama İmar Planına Meram İlçe Müftülüğünce askı süresi içinde yapılan itirazın, Meram İlçe Müftülüğünün 03.07.2017 tarihli protokolle plan değişikliğine uygun görüş vermesi nedeni ile itiraz talebinin Komisyonumuzca reddine karar verilmiştir.

 

Konu : Ateşbaz Veli Mahallesi’nde revizyon uygulama imar planına yapılan itirazın değerlendirilmesi.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.01.2018 tarih ve 72 sayılı sayılı kararı ile Ateşbaz Veli Mahallesi, M28B15D1D ve M28B15D4A  paftada onaylı Uygulama İmar Planına Milli Savunma Bakanlığı Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca askı süresi içinde yapılan itirazın Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Yaka Mahallesi 17717 ada 5 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Yaka Mahallesi, M28B14C1B pafta, 17717 ada, 5 parsel 3. Derece doğal sit alanı içinde konut alanı ve trafo alanında kalmaktadır. Trafo alanının kuzeydeki Çocuk Bahçesi alanı içine kaydırılması ile ilgili MEDAŞ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) onaylanması şartıyla Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Süleymanşah Mahallesi M28B15A4D pafta  27502 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta,  27502 ada, 1 ve 2 nolu parseller imar planında E=1.60 Hmax=8 Kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanında Bahçe mesafesi düzenlemesi ve blok boyunun 80 metre olması ile ilgili Derviş ATEŞŞOY ve hissedarlarınca talep edilen plan değişikliği teklifinde, parsellerin tevhid edilerek yeni parsel numarası ile yeniden müracaat etmesi gerektiğinden Komisyonumuzca talebin iadesine karar verilmiştir.

 

Konu : Ahmet Özcan Caddesinin kuzeyinde kalan bölgede master plan ve revizyon uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararıyla, Ahmet Özcan Caddesinin kuzeyinde kalan bölgede Kentsel dönüşüm uygulaması yapılan ve riskli alan hariç, onaylı Master Plan Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlardan; Donatı alanı değişikli ve imar yollarının değiştirilmesi veya iptali ile ilgili itirazlar nazım imar planı değişikliği gerektirdiği için reddine, İmar uygulaması dışında tutulması, mevcudun korunması, parsellerin çalışma dışı tutulması talebi ve yapılan diğer itirazların plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeni ile Komisyonumuzca reddine karar verilmiştir.

 

Konu : Beybes Mahallesi M28B24A3B pafta 15045 ada 3 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Beybes Mahallesi, M28B24A3B pafta, 15045 ada, 3 nolu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut Alanın ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Muhammet Emin GÖNÜLTAŞ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinde, parsel maliki talebinden vazgeçmesi nedeni ile Komisyonumuzca talebin iadesine karar verilmiştir.

 

Konu : Çandır Mahallesi 37599 ada 6 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Çandır Mahallesi, M28B14C3D pafta,  37599 ada, 6 nolu parsel 3. Derece doğal sit alanı içinde Cami alanında kalmaktadır. Cami alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Avgın Cami Yaptırma ve Yaşatma cami Derneği tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) onaylanması şartıyla Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Karahüyük Mahallesi 23700 ada 2 no.lu parsel ve 23705 ada 2 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Karahüyük Mahallesi, M28B18C2C pafta, 23700 ada, 2 parsel ve 23705 ada, 2 nolu parseller 2 kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanında Konut Alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve TAKS=0.20 KAKS=0.40 Yençok=2 kat konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Menderes UTKU tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinde, TAKS=0.15 KAKS=0.40 Yençok=2 Kat konut alanı olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Yenice mahallesi 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Yenice mahallesi, M28B15C4D pafta, 37594 ada, 5 nolu parsel ve 37595 ada, 3 nolu parsel mevcut imar planında konut alanında kalmaktadır. 37594 ada, 5 nolu parsel ve 37595 ada, 3 nolu parseldeki konut alanlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili, EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yetkisi Büyükşehir Belediyesi’nde olduğundan talebin iadesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.

 

Konu : Kaşınhanı Yeni Mahallesi 352 ada 1 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29A21A4D pafta 352 ada, 1 nolu parsel mevcut imar planında E=0.10 Ticaret Alanında kalmaktadır. 352 ada, 1 parsel ile ilgili Konya I. İdare Mahkemesinin 17.07.2017 tarih ve 2017/1226 sayılı kararında; Öcal ELMAS tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Meram Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararını iptal etmiş olup, mahkeme kararı doğrultusunda Öcal ELMAS’ a ait plan değişikliği teklifinde 352 ada, 1 parsel ifraz olması nedeni ile yeni parsel maliklerince yeniden müracaat edilerek teklif hazırlanması gerektiğinden Belediyemizin teklifinin Komisyonumuzca iadesine karar verilmiştir.

 

Konu : Bina cephelerine yapılacak sundurma, gölgelik ve tenteler ile ilgili uygulama esaslarının belirlenmesi.

 

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 269 sayılı kararının 16. Maddesindeki “Şehir Estetiği Yönetmeliği”nin, sundurmalar, gölgelik ve tenteler başlıklı 17.Maddesinin uygulamasına yön vermesi amacıyla en fazla 2 katlı ve zemin katında faaliyet konusu kafe, lokanta ve pastanelerin bulunduğu binalarda yapılacak sundurma, gölgelik ve tentelerin uygulamasındaki şartları belirlemeye ilçe belediyesi yetkili olması nedeniyle, sundurmalar, gölgelik ve tenteler ilgili Belediyemiz teklifinin raporda yazıldığı şekilde komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 09/05/2018

 

Konu: Meram Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.

 

2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmesi neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi hükümlerine uygun olarak, yasaların tahsiline yetki verdiği gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, artan ödeneklerin iptal edildiği, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olduğu görülmüştür. Meram Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı sonundaki Kesin Hesap cetvelleri kabul edilmiştir.

 

Konu: Meram Belediye Spor Kulübü’ne nakdi yardım yapılması.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “b” fıkrası gereğince 2018 yılı spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Meram Belediye Spor Kulübü’ne 50.000,00-TL nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: Dutlu Koruluğunda yapılan suni kayak pistinin 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

Yapılan detaylı incemeler neticesinde Dutlu Koruluğu içerisinde yapılan suni kayak pistinin kullanım ücretinin 2018 yılı için 5,00-TL olarak belirlenerek belirtilen ücretlendirmenin 2018 yılı ücret tarifesine işlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Konu: Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi’nde bulunan otoparkın 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

Meclisin 07.05.2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen Durunday Mh. Dutlu Cd. Bila No adresindeki (tapuda Karahüyük Mh.27593 Ada 18 parselde kaim) otoparktan 2018 yılında alınacak giriş ücretleri raporda belirtildiği şekilde karara bağlanmıştır.

 

Konu: Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ikinci el 1 adet kamyonet alınması.

 

Konu: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesine aktarma yapılması.

 

Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen, aktarma talebi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddelerine istinaden incelenmiş olup; Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün muvafakatı alınmak suretiyle bu müdürlüğe ait aşağıdaki cetvelde belirtilen ödeneğin alınarak Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün aşağıdaki cetvelde belirtilen tertibe aktarılması suretiyle bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler arasında aktarma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyonumuzca hazırlanan bu raporun Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.

 

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 10/05/2018

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait Dere Mahallesi 27041 ada 5 no.lu parsel üzerindeki gayrimenkulün 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

 

Meram Belediyesi’ne ait, tapuda Dere Mahallesi 27041 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan binanın (Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi No:139A) 10 yıla kadar kiraya verilmesi uygun görülerek karar verilmiştir.

 

Konu: Aşkan Mahallesi 2856 ada 169 no.lu parselin KOSKİ’ye devredilmesi.

 

İmar planında KOSKİ su kuyusu alanına isabet eden Aşkan Mahallesi 2856 ada 169 nolu parselin Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmemiş olup, 15 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Diyanet İşleri Başkanlığı İyilik Evleri projesi kapsamında kuran kursu inşa edilmek üzere Meram Belediyesi’ne ait arsa ile Meram İlçe Müftülüğü’ne ait cami arsalarından birinin takası; takas işlemleri tamamlanıncaya kadar süreci hızlandırmak için arsanın Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Meclis’in 07/05/2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunan Meram İlçe Müftülüğünün yazsında; Belediyemizin hissedar olduğu Aşkan Mahallesi 2856 ada 1.249,38 m² yüzölçümlü 170 nolu parseldeki 81500/124938 (815,00 m²) hisseye karşılık; mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan Aydoğdu mahallesi 27367 ada 1 parsele (Akkabak Cami) öncelik sırası verilerek takas yapılması; Şayet mümkün olmaması halinde ekte tapu belgesi sunulan ikinci sırada Küçükkovanağzı mahallesi 4232 ada 11 parsel (Sönmez Cami), üçüncü sırada Ekmekkoçu mahallesi 1961 ada 28 parsel (Ekmekkoçu Behlüldane cami), dördüncü sırada ise Gazanfer mahallesi 3956 ada 90 parsel (Tobbaşzade Musaefendi cami) arsaları ile sıralama gözetilerek takas yapılmasını ayrıca süreci hızlandırmak için takas işlemleri yapılıncaya kadar Aşkan mahallesi 2856 ada 170 nolu parseldeki hissemizin Kur'an Kursu yapılmak üzere Meram İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi konulu teklifi incelenmiştir. İmar planında cami alanına isabet eden Belediyemizin hissedar olduğu Aşkan Mahallesi 2856 ada 1.249,38 m² yüzölçümlü 170 nolu parseldeki 81500/124938 oranındaki (815,00 m²) hissenin imar planı doğrultusunda kullanılmak üzere Meram İlçe Müftülüğüne 20 yıllığına tahsis edilmesine, tahsis süresi içerisinde yukarıda belirtilen veya Meram Belediyesi tarafından tespit edilecek Türkiye Diyanet Vakfına ait parsellerden uygun olanın Meram Belediye Encümenince tespit edilerek trampa yapılmasına karar  verilmiştir.

 

Konu: Büyük Aymanas Mahallesi 4092 ada 182 no.lu parsel üzerindeki kapalı spor salonu ve sosyal tesisin Meram Belediye Spor Kulübü’ne tahsis edilmesi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükaymanas Mahallesi 4092 ada 182 parselde bulunan kapalı halı saha ve sosyal tesis Meram Belediye Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 2013/63 sayılı kararı ile 03.06.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllığına Meram Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmiştir. 03.06.2018 tarihinde tahsisi bittiğinden bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere yeniden 5 yıllığına Meram Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Çayırbağı Mahallesi’nde çevre yolu projesi dışında kalan taşınmazların hak sahiplerine satılması.

 

Çayırbağı Mahallesinde köy yerleşim alanı olarak kullanılmak ve hak sahiplerine dağıtılmak üzere 162 adet parsel oluşturulmuş ve mülkiyeti Belediyemize ait 146 adet taşınmazın hak sahiplerine satış ve devir işleminin yapılabilmesi hususunu incelemek üzere süre verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

İDARİ VE MÜLKİ İŞLER KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 09/05/2018

 

Konu: Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlanan iş sağlığı ve güvenliği birimi ile ilgili yeni görev tanımları ve mevzuatta meydana gelen değişiklerle birlikte Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin rapor ekinde yer alan yenilenmiş şekliyle kabul edilmesine; Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2013 yılında kabul edilen yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 22.05.2018