Haziran Ayı Meclis Kararları
Haziran Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 04/06/2018                  Karar No : 2018/101

6306 Sayılı Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan: “Bakanlık, TOKİ ve İdare; danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 Sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilirler.” hükmüne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27/06/2013 tarih ve 3501 sayılı oluru ile Meram İlçesi sınırlarındaki riskli alanlarda mevcut riskli yapıların ve olası transfer durumunda kullanılacak rezerv yapı alanlarındaki iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Bakanlığın 16/05/2018 tarih ve 85255 sayılı oluru ile Meram Belediye Başkanlığı’na, Pelitaş İnşaat Hizmet Taahhüt Turizm Organizasyon Tanıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile protokol ve ortak hizmet uygulamaları yapma yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/102

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çarıklar Mahallesi M29D07C4B pafta 38972 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile 132 ada 1 no.lu parselde onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/103

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Necip Fazıl Mahallesi 2856 ada 170 no.lu parseldeki cami alanının dini tesis ve yurt alanı olarak değiştirilmesine ve emsal=1.60, 4 kat olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/104

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Ateşbaz Veli Mahallesi 20230 ada 90 no.lu parsel Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarih ve 72 no.lu kararı ile Ateşbaz Veli Mahallesi M28B15D1D ve M28B15D4A paftada onaylı Uygulama İmar Planına yapılan itirazın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bölgede yapacağı imar plan çalışması içerisinde değerlendirilmesi uygun olacağından reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/105

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Armağan Mahallesi M28B15B2A pafta 26492 ada 2 ve 3 no.lu parsellerde ikiz nizam konut alanının ayrık nizam konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili talep imar düzenini bozucu nitelikte olduğundan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/106

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda Hasanköy Mahallesi M28B20B4C pafta  27598 ada 13 no.lu parselde konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili talep imar düzenini bozucu nitelikte olduğundan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/107

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Fahrunnisa Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu 08:00 – 17:00 saatleri arası saatlik kullanım ücretinin 2018 yılı için KDV dahil 1.000,00-TL olarak belirlenmesine ve bu ücretlendirmenin 2018 yılı ücret tarifesine işlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/108

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Fahrunnisa Hatun ve Havzan Spor Salonlarının ücret tarifesinin karar ekinde yazılı olduğu şekilde belirlenerek 2018 yılı ücret tarifesine işlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/109

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Karahüyük Mahallesi 27558 ada 1 no.lu parseldeki (9.579,16 m2) B ile işaretli alanın Fide Üretim Tesisi için KOP İdaresine sunulan proje kapsamında sera kurulum yeri olarak kullanılması amacıyla 2 yıllığına Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsisine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/110

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği karar eki listede yazılı olan Belediye Meclisinin 05/08/2013 tarih ve 2013/135 no.lu kararı ile ihdas edilen Programcı ve Çözümleyici kadroları ve 09/05/2014 tarih ve 2014/80 no.lu kararı ile ihdas edilen Teknisyen Kadrosunun norm fazlası olması nedeniyle iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/111

İdari Mülki Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ve 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Belediye Meclisi’nin 09/05/2014 tarih 2014/80 no.lu kararı ile ihdas edilen şehir plancısı, tekniker ve mimar kadroları ile 04/11/2016 tarih 2016/189 no.lu kararı ile ihdas edilen tekniker kadrosunda karar eki cetvele göre unvan ve derece değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/06/2018                   Karar No : 2018/112

İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam ettiğinden ve Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele ettiğinden 2018/10 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılan Filistin’e yardım kampanyasına bağışta bulunulması ile ilgili Mustafa Asım GÜNEY, Levent TARHANLIOĞLU, Murat TEMİR, Yusuf YÖRELİ, Hıfsı SOYDEMİR, Halit BULUT, İhsan YILDIRIM ve Halit KARAKURT’un 08/06/2018 tarihli dilekçesinin gündeme alınması için oylama yapıldı ve oybirliği ile gündeme alınması kabul edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde; dost ve kardeş Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla Meram Belediyesi bütçesinden 100.000,00-TL’nin (Yüzbin Türk Lirası) 2018/10 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında Filistin halkına ulaştırılmak üzere açılan hesaba aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 18.06.2018