Haziran Ayı Komisyon Raporu
Haziran Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/06/2018

 

Konu : Çarıklar Mahallesi 38972 ada 3 ve 4 no.lu parsellerde uygulama imar planı yapılması.

 

Çarıklar Mahallesi, M29D07C4B pafta, 38972 ada, 3 ve 4 nolu parseller, 132 ada, 1 nolu parselde onaylı Nazım İmar Planına göre, Ali İhsan ALTAY, Ahmet AVŞAR ve hissedarlarınca hazırlanan uygulama imar planı teklifi, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Necip Fazıl Mahallesi 2856 ada 170 no.lu parselde plan tadilatı yapılması ve 1204 ada 171 no.lu parsel, 4232 ada 11 parsel, 1961 ada 28 no.lu parsel, 3956 ada 90 no.lu parselde cami alanındaki hisseler ile arsa takası yapılması.

 

Necip Fazıl Mahallesi, 1204 ada, 171 nolu parsel, 4232 ada, 11 parsel, 1961 ada, 28 parsel, 3956 ada, 90 parseldeki Meram Müftülüğünün, Cami alanındaki hisselerinin, Necip Fazıl Mahallesi, 2856 ada, 170 nolu parseldeki Cami alanındaki arsa takası ile ilgili plan değişikliği teklifinde, Necip Fazıl Mahallesi, 2856 ada, 170 nolu parseldeki Cami alanının değiştirilerek, Dini tesis ve Yurt Alanı yapılması, Emsal=1.60, 4 Kat olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu :Ateşbaz Veli Mahallesi’nde revizyon uygulama imar planına yapılan itirazın değerlendirilmesi.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.01.2018 tarih ve 72 sayılı sayılı kararı ile Ateşbaz Veli Mahallesi, M28B15D1D ve M28B15D4A paftada onaylı Uygulama İmar Planına, Milli Savunma Bakanlığı Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca askı süresi içinde Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Ateşbaz Veli Mahallesi, 20230 ada, 90 parsel içinde geçen 35 metrelik imar yoluna yapılan itirazı değerlendirilmiş olup;  Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Ateşbaz Veli Mahallesi, 20230 ada, 90 parselin Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi nedeniyle imar planına yapılan itirazın; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının bölgede yapacağı imar plan çalışması içerisinde değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaati ile Komisyonumuzca reddedilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Armağan Mahallesi 26492 ada 2 ve 3 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması

 

Armağan Mahallesi, M28B15B2A pafta, 26492 ada, 2 ve 3 nolu parseller imar planında ikiz nizam konut alanında kalmaktadır. İkiz nizam konut alanının ayrık nizam konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüseyin Suavi BOZALP ve Mustafa ÖZYÖRÜK tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi imar düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle Komisyonumuzca reddedilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Hasanköy Mahallesi 27598 ada 13 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Hasanköy Mahallesi, M28B20B4C pafta,  27598 ada, 13 nolu parsel imar planında konut alanı ve yolda kalmaktadır. 27598 ada, 13 nolu parsel ve çevresinde mevcut yolları dikkate alarak konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Belediyemiz (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi imar düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle Komisyonumuzca reddedilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/06/2018

 

Konu : Fahrünnisa Aile Yaşam Merkezi’nde bulunan konferans salonunun 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet göstermeye başlayan “Fahrünnisa Aile Yaşam Merkezi” içerisinde bulunan Konferans Salonunun 2018 yılı ücret tarifesinin 08:00 – 17:00 saatleri arası saat ücretinin 1.000,00-TL olmasına karar verilmiştir.

 

Konu : Havzan ve Fahrünnisa Spor Salonlarının 2018 yılı tarifesinin belirlenmesi.

 

Komisyonumuzca görüşülmüş olan Spor Salonları Ücret Tarifesi konulu teklif hususu komisyonumuzca 05/06/2018 tarihinde değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmiştir.

 

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 06/06/2018

 

Konu : Karahüyük Mahallesi 27558 ada 1 no.lu parselde bulunan alanın Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunan mülkiyeti Belediyemize ait Karahüyük Mahallesinde 27558 ada 10.065,68 m² yüzölçümlü 1 nolu parselin Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsisi konulu teklif incelenmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Karahüyük Mahallesinde 27558 ada 1 nolu parsel kısmen 1/1000 ölçekli imar planında Koski su kuyusu alanına kısmende 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Ekli krokide koordinatları yer alan 27558 ada 1 nolu parselde 9.579,16 m² yüzölçümlü (B) harfi ile işaretli alanın, Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce “Fide Üretim Tesisi” için KOP İdaresine sunulan proje kapsamında sera kurulum yeri olarak kullanılması amacı ile Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 2 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

İDARİ VE MÜLKİ İŞLER KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 06/06/2018

 

Konu : Norm fazlası kadro iptali.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, Belediye Meclisinin 05/08/2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile ihdas edilen Programcı ve Çözümleyici kadroları ve 09/05/2014 tarihli ve 80 sayılı kararı ile ihdas edilen Teknisyen kadrosunun norm fazlası olması nedeniyle iptal edilmesine  karar verilmiştir.

 

Konu : Boş kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılması.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 27/11/2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Meclisinin 09/05/2014 tarihli ve 80 sayılı kararı ile ihdas edilen Şehir Plancısı, Tekniker ve Mimar kadroları ile 04/11/2016 tarihli ve 189 sayılı kararı ile ihdas edilen Tekniker kadrosunda unvan ve derece değişikliği yapılmasına karar verilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 18.06.2018