Temmuz Ayı Meclis Kararları
Temmuz Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 02/07/2018                    Karar No : 2018/113

Tantavi ambarına komşu olan imar planında park alanına isabet eden Maliye Hazinesi, Spor Genel Müdürlüğü, Mamuriye Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait 1 Mahalle 982 ada 436, 437, 450 no.lu parsellerin üzerine park yapılması için taşınmaz malikleri ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/114

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Loras Mahallesi M29A21C1C pafta Bahçelievler Caddesi ile 15396 Sokak köşesinde trafo alanı ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinin, trafo alanı konumunun değiştirilerek kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/115

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;       Yenice Mahallesi M28B15C4D ve M28B20B1A paftalar 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parselde dört adet trafo alanı oluşturulması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/116

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;       Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/06/2018 tarih ve 653 no.lu kararı ile onanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak, uygulama imar planında konut sahasına isabet eden Melikşah Mahallesi M28B15D1B pafta 4567 ada 96 no.lu parseldeki taşınmazın sosyal tesis (yurt) alanı olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/117

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;       Maliye Hazinesi’ne ait Boruktolu Mahallesi M29D08A2A, M29D08A1B, M29D03D4C paftalar 37325 ada 5 no.lu parselde onaylı nazım imar planına uygun olarak organize tarım ve hayvancılık alanı ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/118

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;       Maliye Hazinesi’ne ait Boruktolu Mahallesi M29D03D4C ve M29D03D4D paftalar, 37325 ada 2 no.lu parselde onaylı nazım imar planına uygun olarak organize tarım ve hayvancılık alanı ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/119

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda;       Süleymanşah Mahallesi M28B15A4D pafta 27502 ada 5 no.lu parselin kuzey yönünde bulunan bahçe mesafesi ve blok boyu düzenlemesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/120

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Alakova, Karaaslan Aybahçe Mahalleleri sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2015 tarih ve 1232 no.lu Kararı ile onanmış olan Bahçeşehir Revizyon İmar Planına ait imar plan notlarındaki 1 numaralı imar plan notunun: “Bahçeşehir Revizyon İmar Planı onama sınırları içerisinde; 18. madde uygulaması yapılmadan herhangi bir işlem yapılamaz. 18. madde uygulaması, Bahçeşehir Projesi plan bütünündeki düzenleme ortaklık payı oranının yüzde üçünden fazla farklılık göstermemek kaydıyla etaplar halinde yapılabilir. Ancak; imar planındaki kamu alanlarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerine uygun olarak işlem tesis edilebilir ve cephe oku bulunan alanlarda bina cephe yönünün belirlenmesi ile ilgili ilçe estetik komisyonu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/121

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 26787 ada 1 ve 13 no.lu parsellerde yapılaşma koşullarının Yençok: 4 kat olarak değiştirilmesi ile ilgili talep, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/122

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Seyidharun Tekke Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin cami ve külliye yapmayı talep ettiği Batı Hadimi Mahallesi Antalya Çevre Yolunda bulunan 21064 ada 1 no.lu taşınmaz ile ilgili Meram İlçe Müftülüğünce gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, mevcut camilerin uzaklığı, mahallenin büyüme ve gelişme potansiyeli göz önüne alınarak camiye ihtiyaç olduğu kanaati oluştuğu yazı ile bildirilmiş olduğundan; Meram Belediyesi’ne ait imar planında park ve cami alanına isabet eden Batı Hadimi Mahallesi 21064 ada 1 no.lu parseldeki (1.607,27 m2) taşınmazın dini tesis alanı olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/123

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait Gazanfer Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi No:144/A (Gazanfer Mahallesi 20911 ada 2 no.lu parselde zemin kat 2 no.lu bağımsız bölüm) bulunan daha önce "Bilgi Merkezi" olarak faaliyet gösteren tesisin, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve öğretmen niteliklerinin yükseltilmesi çalışmaları ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı yürütülen KOSKEP, KOP, MEVKA, TÜBİTAK vb. kurumlarla yapılacak projeler kapsamındaki çalışmalarda kullanılmak üzere elektrik, su, doğalgaz, site giderleri vb. tüm masrafları tahsis edilen kurum tarafından karşılanmak üzere 5 yıllığına Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/124

İdari ve Mülki İşler Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ve 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Belediye Meclisi’nin 05/06/2009 tarih 2009/69 no.lu kararı ile kabul edilen Norm Kadronun karar ekindeki cetvelinde yazılı dolu kadroda derece değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/125

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’nin hissedarı olduğu Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’nin 19/06/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı olağan genel kurulunda şirket sermayesinin 50.000,00-TL’den 2.000.000,00-TL’ye yükseltilmesine karar verildiğinden; Meram Belediyesi adına kayıtlı 222 adet hisseye karşılık 2.164,00-TL’nin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’ne sermaye olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/126

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait imar planında 5 kat ticari alana isabet eden Alavardı Mahallesi 4599 ada 53 no.lu parselin sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 5 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/07/2018                    Karar No : 2018/127

Meram Belediyesi’ne ait Aksinne Mahallesi 41354 ada 1 no.lu taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesine göre satışının yapılması veya 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre trampa edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 06.08.2018