Temmuz Ayı Komisyon Raporu
Temmuz Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 04/07/2018

 

Konu : Loras Mahallesi’nde trafo tadilatı yapılması.

 

Loras Mahallesi, M29A21C1C pafta, Bahçelievler Caddesi ile 15396 sokak köşesinde MEDAŞ tarafından hazırlanan, trafo alanı ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından trafo alanı konumunun değiştirilerek uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Yenice Mahallesi’nde trafo tadilatı yapılması.

 

Yenice Mahallesi M28B15C4D ve M28B20B1A paftalarda, 37594 ada, 5 nolu parsel ve 37595 ada 3 nolu parsel ile ilgili, TORKAM İnşaat ve Yatırım A.Ş tarafından talep edilip hazırlanan, dört adet trafo alanı ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Melikşah Mahallesi 4567 ada 96 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Melikşah Mahallesi M28B15D1B paftada, 4567 ada 96 nolu parselde,  Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18.06.2018 tarih ve 653 sayılı kararı ile onanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak; uygulama imar planında konut sahasına isabet eden  96 nolu taşınmazın ‘’Sosyal Tesis (Yurt) Alanı’’ olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak; İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Derneği tarafından talep edilip hazırlanan plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Boruktolu Mahallesi 37325 ada 5 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Boruktolu Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan M29D08A2A, M29D08A1B, M29D03D4C paftalarda, 37325 ada, 5 nolu parsel uygulama imar planında Tarım ve Gıda Sanayi Alanında kalmaktadır. Onaylı nazım imar planına uygun olarak, Yaşar Tekin İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından talep edilip hazırlanan,  ‘’Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı’’ ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Boruktolu Mahallesi 37325 ada 2 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Boruktolu Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan M29D03D4C ve M29D03D4D paftalarda, 37325 ada, 2 nolu parsel uygulama imar planında Tarım ve Gıda Sanayi Alanında kalmaktadır. Onaylı nazım imar planına uygun olarak,  İKONYA Eğitim Danışmanlık Müt. ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından talep edilip hazırlanan ‘’Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı’’ ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Süleymanşah Mahallesi 27502 ada 5 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta,  27502 ada, 5 nolu parsel, Uygulama İmar Planında 8 kat konut alanında kalmakta olup kuzey yönünde bulunan bahçe mesafesi ve blok boyu düzenlemesi ile ilgili Derviş Ateşsoy ve hissedarlarınca talep edilip hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Bahçeşehir planlama sahası genelinde kamu kurum ve sosyal donatı alanlarında imar uygulaması ve yapılaşmaya yönelik plan notu düzenlenmesi.

 

Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Alakova, Karaaslan Aybahçe, Mahalleri sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi 16.10.2015 gün 1232 sayılı Meclis Kararı ile onanmış olan Bahçeşehir Revizyon İmar Planına ait İmar Plan notlarındaki 1 (bir) numaralı İmar Plan Notuna ilişkin ; ‘’Bahçeşehir Revizyon İmar Planı onama sınırları içerisinde; 18. Madde uygulaması yapılmadan herhangi bir işlem yapılamaz. 18. Madde uygulaması, Bahçeşehir Projesi plan bütünündeki düzenleme ortaklık payı oranının yüzde üçünden fazla farklılık göstermemek kaydıyla etaplar halinde yapılabilir. Ancak ; imar planındaki kamu alanlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine uygun olarak işlem tesis edilebilir ve cephe oku bulunan alanlarda bina cephe yönünün belirlenmesi ile ilgili ilçe estetik komisyonu yetkilidir. ‘’ şeklindeki imar plan notuna ait plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 26787 ada 1 ve 13 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 26787 ada, 1 ve 13 nolu parseller Uygulama İmar Planında 3 Kat İkiz Konut Alanına isabet etmektedir. Yapılaşma Koşullarında Yençok: 4 Kat olarak Ekmel TOZOĞLU tarafından talep edilip hazırlanan ilgili Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle İmar Komisyonumuz tarafından reddine karar verilmiştir.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih : 03/07/2018

 

Konu : Meram Belediyesi’nin hissedarı olduğu Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.’ye sermaye artırımı için ödeme yapılması.

 

Komisyonumuzca görüşülmüş Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş’ye Sermaye Ödemesi konulu teklif hususu komisyonumuzca 03/07/2018 tarihinde değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmiştir.

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/07/2018

 

Konu : Batı Hadimi Mahallesi 21064 ada 1 no.lu parselin Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Batı Hadimi Mahallesi, Antalya çevre yolunda bulunan 21064 ada, 1 nolu taşınmaza, Seyidharun Tekke Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneğince; Cami ve külliye yapılması talebi hakkındaki yazısının, Meram İlçe Müftülüğünce gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, mevcut camilerin uzaklığı, mahallenin büyüme ve gelişme potansiyeli göz önüne alınarak camiye ihtiyaç olduğu kanaatinin oluştuğu yazı ile kurumumuza bildirilmiştir. Mülkiyeti belediyemize ait imar planında park ve cami alanına isabet eden Hadimi Mahallesi 21064 ada 1 parsel nolu taşınmazın, dini tesis alanı olarak kullanılmak üzere Meram İlçe Müftülüğüne 5 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Gazanfer Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi No:144/A’da bulunan taşınmazın Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Mülkiyeti belediyemize ait Gazanfer Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi 144/A Meram/Konya adresinde (Gazanfer Mahallesi 20911 ada 2 nolu parselde zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm) bulunan daha önce "Bilgi Merkezi" olarak faaliyet gösteren tesisin, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve öğretmen niteliklerinin yükseltilmesi çalışmaları ile Kalkınma Bakanlığına bağlı yürütülen KOSKEP, KOP, MEVKA, TÜBİTAK vb. kurumlarla yapılacak projeler kapsamındaki çalışmalarda kullanılmak üzere Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 5 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Alavardı Mahallesi 4599 ada 53 no.lu parselin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi.

 

Mülkiyeti belediyemize ait mevcut imar planında 5 Kat Ticari Alana isabet eden Alavardı Mahallesi 4599 ada 53 nolu parselin sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 5 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

 

İDARİ VE MÜLKİ İŞLER KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih : 03/07/2018

 

Konu : Dolu kadrolarda derece değişikliği yapılması.

 

“5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 27/11/2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Meclisinin 05/06/2009 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen Belediyemize ait Norm Kadro Cetvelindeki bazı dolu kadrolarda derece değişikliği yapılmasına” karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 06.08.2018