Ağustos Ayı Komisyon Raporu
Ağustos Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 08/08/2018

 

Konu : Armağan Mahallesi 1249 ada 1 no.lu parsel ve çevresinde tadilatı yapılması.

 

Armağan Mahallesi 1249 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde onaylı nazım imar planına göre Belediyemizce hazırlanan uygulama imar planı (Sosyal Tesis alanı) teklifi, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Arif Bilge Mahallesi 37539 no.lu adada trafo tadilatı yapılması.

 

Arif Bilge mahallesi, 37539 ada kuzeyinde park alanı içinde trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili MEDAŞ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konu : Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında konut alanları ve diğer yapılarda, bağımsız bölüm başı ağaç dikilmesi ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi.

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, 09.01.2015 tarih ve 12 sayılı Meram Belediye Meclis Kararındaki konut alanları ve diğer yapılarda, bağımsız bölüm başı ağaç dikilmesi ile ilgili kararın iptal edilerek, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. maddesinin 6. bendine göre işlem yapılması ile ilgili Belediyemiz teklifinin Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konu : Toprak Sarnıç Mahallesi 2436 ada 299 no.lu parselde mevcut ticaret ve LPG istasyonu ile ilgili Mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılması.

 

Topraksarnıç Mahallesi 2436 ada, 299 nolu parselde Mevcut Ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 karar sayısı ile iptal edilmiş olup Mahkeme Kararı doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili Belediyemiz teklifinin incelenebilmesi için Komisyonumuza süre verilmesine karar verilmiştir.

Konu : Dedekorkut Mahallesi 4265 ada 5, 6, 7, 8 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Dedekorkut Mahallesi 4265 ada, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde Emsal=1.20 den, Emsal=1.80’e artırılması ile ilgili teklif; Meram Belediye Meclisinde görüşülmüş ve Meram Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 164 sayılı kararı ile reddedilmiş, reddedilen karar Konya 2. İdare Mahkemesin 06.07.2018 tarih ve 2018/992 karar sayısı ile iptal edilmiştir. Konya 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda, Av. Gülfem YAVUZ ARI tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için Komisyonumuza süre verilmesine karar verilmiştir.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih : 07/08/2018

 

Konu : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesine aktarma yapılması.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin de  muvafakatı alınmak suretiyle müdürlüklere ait aşağıdaki cetvelde belirtilen ödeneklerin alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün aşağıdaki cetvelde belirtilen tertibe aktarılması suretiyle bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler arasında aktarma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyonumuzca hazırlanan bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.          

           

Konu : 3. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu’nda konukların konaklama ve salon tahsis giderlerinin Meram Belediyesi tarafından karşılanması.

 

3. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu’nda konukların konaklama ihtiyaçları (Yemek dahil) ve sempozyumun gerçekleşeceği salon tahsis giderlerinin (Otel bünyesinde) Meram Belediyesi tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 08/08/2018

 

Konu : Gödene Mahallesi 17385 Sokak No:7’deki taşınmazın Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Toki Hicret Kur'an Kursunda yaz ve kış dönemlerinde gelen yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mevcut olan mekanın yetersiz kaldığı, yeni sınıfların oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait Gödene Mahallesi 17385 Sok. No:7'de mevcut boş bulunan Toki Hicret Kur'an Kursunun bir üstündeki katın (37512 ada 3 parselde bulunan 9 nolu bağımsız bölüm) bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde sınıflar açmak üzere Kur’an Kursu hizmetinde değerlendirilmek üzere elektrik, su, doğalgaz, aidat vb. abonelik, depozito ile her türlü masrafı Meram İlçe Müftülüğünce karşılanması şartıyla 3 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Muhtelif mevkilerdeki taşınmazların satışı, trampası ya da 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışlarının yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesi veya 10 yıla kadar kiraya verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 no.lu parselde bulunan Belediye hissesinin levazım bedeli belirlenerek satılması

 

Kozağaç Mahallesi 27108 ada 47.627,21 m² yüzölçümlü 1 nolu parselde bulunan Meram Belediyesine ait 5099/7940 (30.585,79 m²) oranında olan arsa payı ve levazım bedelinin belirlenmesi ve satış işleminin yapılabilmesi hususunu incelemek üzere süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 06.09.2018