Ekim Ayı Meclis Kararları
Ekim Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/147

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’nin 2019 Yılı Performans Programı’nda mevzuat hükümleri gereğince yer alan 2019 yılı performans göstergelerinin 2015-2019 yılları için hazırlanan Stratejik Planda öngörülmüş olan 9 adet stratejik amacı gerçekleştirmek için 37 stratejik hedef altında 103 faaliyet ve proje bulunduğu; Faaliyet ve projeler için hesaplanan maliyetlendirmelerin objektif olarak yapıldığı; performans kriterlerinin incelenmesinde ölçülemeyecek kriterler bulunmadığı görülmüş olduğundan; karar ekinde yer alan Meram Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı’nın aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/148

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 12 maddelik Meram Belediyesi 2019 Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2019 Yılı Gider Bütçesi’nde kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi ile 2019 Yılı Gelir Bütçesi’nde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinin müzakeresi yapılmış ve 305.000.000,00-TL olarak belirlenen Meram Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin, ad okuma suretiyle yapılan açık oylama neticesinde toplantıya katılan üyelerin tamamının kabul oyu ile aynen kabulüne karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/149

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Havzan Nuraniye Kur'an Kursu'nda öğrenci sayısının her geçen gün artmakta olduğu, kursun bulunduğu alanın yetersiz kaldığı ve ihtiyaca cevap veremediği bildirildiğinden; Havzan Mahallesi 2857 ada 177 no.lu parselde (1.258,69 m2) bulunan 124743/125869 (1.247,43 m²) oranındaki Belediye hissesinin Kur'an Kursu hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin “d” bendine istinaden 25 yıllığına Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliğine karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/150

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait Hacıfettah Mahallesi 81 ada 25 no.lu parseldeki Hacıfettah Mahallesi Şirzathatun Sokak No:32’de bulunan Tarhana Sosyal Tesisleri binasının Kur'an Kursu hizmetlerinde kullanılmak üzere binanın fiziki güvenliğinin, elektrik, su, doğalgaz, aidat, abonelik, depozito vb. her türlü masrafı ile her türlü bakım ve onarım masraflarının tahsis edilen kurum tarafından karşılanması şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin “d” bendine istinaden 5 yıllığına Konya İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/151

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 6306 Sayılı Kanun gereğince; Bakanlar Kurulu’nun 2015/7284 kararı ile Şükran Mahallesi Riskli Alan ilan edilmiş, 16.3 ha’lık Şükran Mahallesi Riskli Alan sınırının içerisinde bulunan; vaziyet planında 41616, 41617, 41618, 41619, 41620, 41621, 41622, 41623, 41624, 41625, 41626, 41627, 41628, 41629, 41630, 41649, 41648, 41638, 41641, 41640, 41639, 41647, 41645, 41646, 41644, 41642, 41643, 41656 no.lu adaları içerisine alan içinde bulunan arsalarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, arsa satışı yapılmasına veya kat karşılığı inşaat yapılmasına ya da gelir paylaşımı modeli ile ihale edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine karar verilmiş olup, arsa satış karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli yapılması durumunda karar metninde belirtilen genel hükümlere uyularak ihale edilmesine; söz konusu işin 3. derece arkeolojik sit alanı bölgesinde riskli alan sınırı içerisinde olması nedeni ile işin yürütülmesi esnasında, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümlerde değişiklik yapılması veya yeni bir hüküm eklenmesi gerektiği takdirde “Sözleşmeye ek protokol (Mutabakat metni)” yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/152

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışlarının yapılmasına ya da 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 05/10/2018                    Karar No : 2018/153

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Toprak Sarnıç Mahallesi 2436 ada 299 no.lu parseldeki mevcut ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, onaylı Nazım İmar Planı’na göre Meram Belediyesi’nce hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 25.10.2018