Ekim Ayı Komisyon Raporu
Ekim Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 03/10/2018

 

Konu : Topraksarnıç Mahallesi 2436 ada, 299 nolu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Topraksarnıç Mahallesi 2436 ada, 299 nolu parselde mevcut Ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 karar sayısı ile iptal edilmiş olup onaylı nazım imar planına göre Belediyemizce hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) teklifinin Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih : 02/10/2018

 

Konu : Meram Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi.

 

Meclisin 01/10/2018 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi teklifi incelenmiştir. Meram Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesi 305.000.000,00-TL olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Meram Belediyesinin 2019 Yılı Gider Bütçesi 305.000.000,00.-TL olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtilen cetveller” Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli  (B) (Örnek-15), Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek:20) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) ,Finansman Programı (Örnek-28), doldurularak bütçeye eklenmiştir. 2019 yılında Başkanlığın yetkisini gösteren 12 (oniki) maddelik Bütçe Kararnamesi de komisyonumuzca aynen kabul edilmiş olup, Plan ve Bütçe komisyonumuzca gerekçeleri ile hazırlanmış bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.                      

Konu : Meram Belediyesi 2019 yılı Performans Programı.

 

Meclisin 01/10/2018 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale edilen 2019 Yılı Performans Programı teklifi incelenmiştir. 2019 yılı Performans Programında mevzuat hükümleri gereğince 2015-2019 yılları için hazırlanan Stratejik Planda öngörülmüş olan;

1-Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi,

2-Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin Geliştirilmesi,

3-Kurumsal İletişim Ve Halkla İlişkilerin Etkin Yönetilmesi,

4-Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi,

5-Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerinin En İleri Seviyeye Taşınması,

6-Kentsel Mekân Kalitesi Yüksek Yaşam Alanlarının Oluşturulması,

7-Belirlenen Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi,

8-Bilgi Teknoloji ve Sistemlerinin En İleri Seviyede Kullanılması

9-Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunarak Estetik ve Yeşil Bir Çevre Oluşturulmasından meydana gelen 9 adet stratejik amacını gerçekleştirmek için  37 stratejik hedef altında 103 faaliyet ve proje bulunduğunu;

- Faaliyet ve projeler için hesaplanan maliyetlendirmelerin objektif olarak yapıldığını;

- Performans kriterlerinin incelenmesinde ölçülemeyecek kriterler bulunmadığını belirlemiştir. Plan ve Bütçe komisyonunca gerekçeleri ile hazırlanmış bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına sunulur.            

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 04/10/2018

 

Konu : Havzan Mahallesi 2857 ada 177 no.lu parselde bulunan Belediye hissesinin Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsisi.

 

Meram İlçe Müftülüğünden gelen yazıda Havzan Nuraniye Kur'an Kursu'nda öğrenci sayısının her geçen gün artmakta olduğu, kursun bulunduğu alanın yetersiz kaldığı ve ihtiyaca cevap veremediği belirtilmektedir. Bu nedenle 2857 ada 177 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 124743/125869 (1.247,43 m²) oranındaki hissenin Kur'an Kursu hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin d bendine istinaden Meram İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Hacıfettah Mahallesi Şirzathatun Sokak No:32’de bulunan Tarhana Sosyal tesisleri binasının Konya İl Müftülüğü’ne tahsisi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıfettah Mahallesi 81 ada 25 nolu parselde Hacıfettah Mahallesi Şirzathatun Sokak No:32 adresinde bulunan Tarhana Sosyal Tesisleri binasının Kur'an Kursu hizmetlerinde kullanılmak üzere binanın fiziki güvenliğinin, elektrik, su, doğalgaz, aidat, abonelik, depozito vb. her türlü masrafı ayrıca her türlü bakım ve onarımının Konya İl Müftülüğünce karşılanması şartıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin d bendine istinaden 5 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Şükran Mahallesi’nde riskli alan içerisinde kalan imar uygulaması tamamlanmış parsellerde yapılacak ihale için genel hükümlerin belirlenmesi ve ihale yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi.

 

6306 sayılı Kanun gereğince; Bakanlar kurulunun 2015/7284 kararı ile Şükran mahallesi Riskli Alan ilan edilmiştir.16.3 ha’lık Şükran Mahallesi Riskli Alan sınırının içerisinde bulunan, ekte belirtilen vaziyet planında 41616, 41617, 41618, 41619, 41620, 41621, 41622, 41623, 41624, 41625, 41626, 41627, 41628, 41629, 41630, 41649, 41648, 41638, 41641, 41640, 41639, 41647, 41645, 41646, 41644, 41642, 41643, 41656 adaları içerisine alan içinde bulunan arsalarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, arsa satışı yapılmasına veya kat karşılığı inşaat yapılmasına veya gelir paylaşımı modeli ile ihale edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. Arsa satış karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli yapılması durumunda raporda belirtilen genel hükümlere uyularak ihale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Konu : Meram Belediyesi’ne ait 3 adet gayrimenkulün satışı ya da trampası.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, rapordaki tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışlarının yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesine karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 25.10.2018