Kasım Ayı Meclis Kararları
Kasım Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/155

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1538 Esas no ile iptal edilen mahkeme kararına istinaden, Aşkan Mahallesi M28B15D1A pafta 2856 ada 164, 165, 166 no.lu parsellerde Meram Belediyesi’nce hazırlanan uygulama imar planı rekreasyon ve spor alanı teklifinin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/156

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Lalebahçe Mahallesi M28B19B4C ve M28B19B4D pafta 23542 ada 7 no.lu parseldeki 2 kat konut alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/157

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında 3. derece doğal sit alanında kalan,  Kürden Mahallesi M28B14C1C pafta 18725 ada 11 no.lu parselde yapılan Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nazım İmar Planı değişikliğinde, resmi kurum (Hekim Evi) kararına istinaden Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/158

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Hacı İsa Efendi, Arif Bilge, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahalleleri’nde onaylı Güney Meram III. uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/159

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Meram Belediyesi 2013 yılı vergi ve harç tarifesinde İşgal Harcı başlıklı B bendinin aşağıdaki listede yer aldığı şekilde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/160

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi 2019 Yılı Ücret Tarifesinin karar ekinde yer alan listede yazılı olduğu şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/161

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi 2018 Yılı Ücret Tarifesine aşağıdaki listede yazılı Asfalt ve Beton Laboratuvarı Ücretlerinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/162

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda yazılı 1 adet trafo yerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/163

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışlarının yapılmasına; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmelerine ya da 5 yıla kadar kiraya verilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/11/2018                  Karar No : 2018/164

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait Dereaşıklar Mahallesi 4398 ada 6 no.lu gayrimenkulün spor hizmetlerinde kullanılmak üzere binanın her türlü bakım ve onarımının yaptırılması, fiziki güvenliğinin sağlanması, elektrik, su, doğalgaz, aidat, abonelik, depozito vb. her türlü masrafının kendilerince karşılanması kaydıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin “d” bendine istinaden 5 yıllığına Meram Belediyesi Spor Kulübü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 19.11.2018