Kasım Ayı Komisyon Raporu
Kasım Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 08/11/2018

 

Konu : Aşkan Mahallesi 2856 ada 164, 165, 166 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Aşkan Mahallesi M28B15D1A pafta, 2856 ada, 164, 165, 166 nolu parsellerde, Rekreasyon ve Spor alanının Konya 2. İdare Mahkemesinin 2017/1538 Esas no ile iptal edilen mahkeme kararı doğrultusunda Belediyemizce hazırlanan uygulama imar planı Rekreasyon ve Spor alanı teklifinin incelenebilmesi için Komisyonumuza süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Lalebahçe Mahallesi 23542 ada 7 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Lalebahçe Mahallesi M28B19B4C,  M28B19B4D pafta, 23542 ada, 7 nolu parsel mevcut imar planında 2 kat konut alanında kalmaktadır. 2 kat konut alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Osman ERGENÇ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin incelenebilmesi için Komisyonumuza süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Kürden Mahallesi’nde uygulama imar planı yapılması.

 

Kürden Mahallesi M28B14C1C pafta, 18725 ada, 11 nolu parsel 3. Derece Doğal Sit Alanı içinde kalmaktadır. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin Nazım İmar Planı değişikliğinde, Resmi Kurum (Hekim Evi) kararına istinaden Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı, Resmi Kurum (Hekim Evi) ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü teklifinin incelenebilmesi için Komisyonumuza süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Hacı İsa Efendi, Arif Bilge, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerinde onaylı Güney Meram III. uygulama imar planına yapılan itirazlar.

 

Hacı İsa Efendi, Arif Bilge, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı mahallelerinde onaylı Güney Meram III uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar detaylı incelenebilmesi için Komisyonumuza süre verilmesine karar verilmiştir.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih : 06/11/2018

 

Konu : Meram Belediyesi 2013 yılı vergi ve harç tarifesinde tashih yapılması.

           

01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  ekteki işgal harcı ücret tarifesi (1-A, 1-B, ve 2.alt bentler)  komisyonumuzca uygun görülmüş olup, hazırlanan bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.

 

Konu : Meram Belediyesi 2019 yılı ücret tarifesi.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince incelenmiş, ekteki listede belirtildiği gibi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, hazırlanan bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.             

 

Konu : Meram Belediyesi 2018 Yılı Ücret Tarifesine ekleme yapılması.

 

Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen, 2018 yılı Ücret Tarifesine ek Asfalt ve Beton Laboratuvarı Ücretleri konusu incelenmiş; ekteki liste komisyonumuzca uygun görülmüş olup, hazırlanan bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 07/11/2018

 

Konu : Selver Mahallesi’nde trafo yerinin TEDAŞ’a devri.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tablodaki 1 adet trafo yerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30.maddesine göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne devri komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Konu : Meram Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı, trampası ya da 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışlarının yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesine ve 5(beş) yıla kadar kiraya verilmesi karar verilmiştir.

 

Konu : Dereaşıklar Mahallesi 4398 ada 6 no.lu parselin Meram Belediyespor Kulübü’ne tahsis edilmesi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Dereaşıklar Mahallesi 4398 ada 6 nolu gayrimenkulün spor hizmetlerinde kullanılmak üzere binanın her türlü bakım ve onarımının yaptırılması, fiziki güvenliğinin sağlanması, elektrik, su, doğalgaz, aidat, abonelik, depozito vb. her türlü masrafı Meram Belediyesi Spor Kulübünce karşılanması şartıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin d bendine istinaden 5 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 19.11.2018