Haziran Ayı Meclis Kararları
Haziran Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI ÖZETİ

 

Karar Tarihi: 10/06/2019                  Karar No : 2019/73

3402 Sayılı Kadastro Kanunu'na 6495 Sayılı Kanun'un 31. maddesi ile eklenen Ek-5. ve Geçici 8. madde kapsamı, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 3402 Sayılı Yasanın 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmaları kapsamında Boyalı Mahallesi'nde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıdaki listede ismi yazılı olan kişilerin bilirkişi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/74

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Gödene Mahallesi sınırları içinde, Tramer Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin mermer ocağı çevresini kapsayan mevcut imar planı Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2019 tarih 2019/487 sayılı kararıyla iptal edildiğinden; Mahkeme kararı doğrultusunda plan değişikliği yapılması ile ilgili teklifin detaylı incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/75

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çomaklı Mahallesi’nde park alanı içinde trafo tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/76

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Gödene Mahallesi’nde pasif yeşil alan içinde regülatör alanı tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/77

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Köyceğiz Mahallesi M28B14D2C pafta 2593 ada 3 no.lu parselde onaylı nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yurt Alanı) ile ilgili plan değişikliği teklifinde “TAKS=0.40, Emsal= 1.35, 4 kat ve Emsalin % 0.10’u kadar zemin katta ticaret alanı yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/78

İmar Komisyonu'nun görüşü doğrultusunda Küçük Aymanas Mahallesi 40354 ada 1 no.lu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin “d” bendine istinaden sağlık tesisi alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine; tahsis süresi içerisinde Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlarla trampa edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/79

İmar Komisyonu'nun görüşü doğrultusunda Konya ili 380 kV Seydişehir - Konya IV Enerji İletim Hattının güzergahına isabet eden aşağıdaki listede bulunan Meram Belediyesi’ne ait 7 adet taşınmazın tapu ve irtifak haklarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/80

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, karar eki cetvele göre boş kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/81

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi için 20.000,00-TL (Yirmibin Türk Lirası)  nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/82

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet daha taziye otobüsü alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/83

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; İlgili kooperatifin uzlaşma teklifinin kısmen kabulü ile;

1-   Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu baz alınarak 2017 yılı ve 2018 yılının tamamı için dava konusu uyuşmazlıklarda ödenmesi gereken miktar; gecikme cezaları, icra ve davalardan kaynaklı feriler hariç 1.076.875,00 TL olduğu,

2-   Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu baz alındığında mahkeme dosyasındaki kooperatif tarafından yapılan sözleşme dışı zorunlu ve faydalı masraflar olan 166.850,00 TL’nin kooperatifin borcundan düşülmesine,

3-   Kooperatif tarafından yapılan zorunlu ve faydalı masrafların düşüldükten sonra kalan 2017 ve 2018 yılı kira bedeli 910.025,00 TL ve işlemiş faiz olarak 135.534,00 TL’nin üzerinde sulh olunmasına, belediye kayıtlarımızın bu şekilde düzeltilmesine,

4-   2017, 2018, 2019 kira bedellerinin 3+1 daireler için aylık 750,00 TL, 4+1 daireler için aylık 900,00-TL kira yardımı olarak yeniden belirlenmesine, 2017, 2018, 2019 kira bedellerine ilişkin Belediye Encümenince alınan kararların protokol yapılmasından sonra bu şekilde tashih edilmesine, belediye kayıtlarımızın bu şekilde düzeltilmesine,

5-   Yukarıda sulh olunan 2017 ve 2018 yılı ile 2019 yılı kira bedellerinin 2020 Mart ayından başlayarak 24 eşit taksitle belediyemize ödenmesine,

6-   Belediyemiz tarafından Kooperatif aleyhine açılan davalardan protokolün imzalanmasına müteakip feragat edilmesine, kooperatif tarafından belediyemiz aleyhine açılan davalardan feragat edilmesine, karşılıklı davalardan yargılama gideri ve vekalet ücreti alınmamasına,

7-   Bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/84

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; mahalle muhtarlarının daha kaliteli hizmet verebilmeleri amacıyla verilmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesine istinaden 70 adet dizüstü bilgisayar alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 14/06/2019                  Karar No : 2019/85

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Hollanda’daki Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı arasında ortak bir hizmet yapılarak gerekli protokol ve sözleşmenin imzalanmasına; 160 adet akülü aracın Hollanda’dan Konya’ya nakil bedeli olan 8.000,00 Euro ve 80 adet akülü aracın satın alma bedeli olan 28.000,00 Euro ücretin Meram Belediyesi tarafından derneğin hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 20.06.2019